Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Избор на тема за разработка на дипломент проект

сряда, 11 ноември 2015 21:14 /
Начало:
четвъртък, 12 ноември 2015
Край:
понеделник, 30 ноември 2015 16:00
Място:
УНСС, каб. 2070
Подробности:

Студентите от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаванe на английски език" трябва да подадат молба за подготовка на дипломент проект до 30.11.2015.

Повече информация на moodle.unwe.bg