Катедра "Международни отношения"

Обновено: понеделник, 06 август 2018 16:08

Национална сигурност

Характеристика на магистърската програма

Изучавани дисциплини

Магистърската програма по „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър/магистър“ по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. Социални, стопански и правни науки”, “9. Сигурност и отбрана” - в акредитирано висше училище. Програмата е разработена съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър“, а обучението включва задължителни, избираеми и факултативни учебни  дисциплини. Представлява интерес за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие на полето на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения. Курсът е съобразен също с изискванията на работата в сферата на: управлението на националната сигурност, във външната и световната политика и икономика; регионалните,: националния и международния бизнес; евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор.

Основна цел на програмата: Целта на обучението за придобиване на ОКС “магистър” е подготовка на висококвалифицирани компетентни експерти, притежаващи професионални знания и способности, управленска култура и лидерски качества, необходими за заемане на длъжности в държавните институции, местното самоуправление и гражданския сектор на системата за национална сигурност. Магистърската програма предлага аналитична подготовка и професионални умения в три области/специализации – стратегически анализ в сектора за сигурност, мениджмънт на сектора за сигурност, международна сигурност.