Катедра "Международни отношения"

Обновено: вторник, 22 март 2016 17:39

История


Кратка история на катедрата

     Катедра “Международни отношения” е създадена през 1976г. като специализирано звено, чиято основна задача е осигуряване на преподаването на специалните и професионалните учебни дисциплини пред студентите от специалност “Международни отношения”.

     Първоначално на работа в нея са назначени проф. д.ик.н. Любен Георгиев и доц. д-р Петър Арсов, както и трима асистенти – Георги Генов, Атанас Гочев и Динко Динков. През 1978 – 1979 г. постъпват още доц. д-р Ангел Наков и двама асистенти – Игор Дамянов и Бойко Младенов.

     След оттеглянето през 1981 г. на проф. Любен Георгиев, оставащите седем редовни преподаватели формират за продължителен период ядрото на катедрата, разработват и защитават пред компетентните академични власти съвременен учебен план на специалността, създават и утвърждават нови, не само за България, курсове от лекции и семинарни занятия, специализират в авторитетни чуждестранни университети.

     През 90-те години на изминалото столетие катедра “Международни отношения” продължи своето успешно развитие, което в голяма степен се благоприятства от протичащите процеси на демократизация на обществено-политическия живот в България. Катедрата като цяло и отделните преподаватели в нея получават възможност да осъществяват интензивни професионални контакти с водещи университети и изследователски центрове в държави от Европейския съюз и САЩ, включително реализация на съвместни проекти.

     Преобразуването на Висшия икономически институт в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) и създаването в него на факултет “Международна икономика и политика” разкрива допълнителни възможности за по-нататъшното утвърждаване на катедра “Международни отношения” като първото в България звено за подготовка на външнополитически кадри. Във връзка с това става наложително привличането на нови редовни преподаватели. През периода 1997 – 2001г. на работа в катедрата постъпват доц. д-р Антон Първанов, асистентите Елена Симеонова и Георги Чанков.

     Воденето на многобройни лекционни курсове и реализацията на изследователски проекти изискват сътрудничество с утвърдени специалисти от Българската академия на науките, от специализирани научни институти и от държавни учреждения. През периода 1976 – 2004 г. към катедрата са работили над 30 хонорувани преподаватели, сред които: проф. д-р Еньо Савов, проф. д.ист.н. Симеон Дамянов, проф. д.ист.н. Андрей Пантев, проф. д.ист.н. Милчо Лалков, проф. Доко Доков, проф. д.ф.н. Велин Боев, ст.н.с. Въло Маринов, Любен Кулишев, д-р Огнян Аврамов, доц. д-р Денчо Георгиев, доц. д-р Емил Панушев, доц. д-р Йордан Баев, доц. д-р Христо Георгиев, д-р Лиляна Масларова, д-р Петър Митов, д-р Цветанка Лозанова, д-р Андрей Георгиев, доц.д-р Димитър Луджев, отговорни служители в Министерството на външните работи и други.

     От 1989 г. катедра “Международни отношения” осъществява подготовка на докторанти. Сред успешно защитилите има и чуждестранни граждани.