Катедра "Международни отношения"

Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност"

вторник, 16 май 2017 14:55 /
Начало:
четвъртък, 13 юли 2017 10:00
Край:
четвъртък, 13 юли 2017
Място:
УНСС
Подробности:

Защитите на магистърски тези на студентите от спец. "Национална сигурност" ще се проведат на 13.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 3073 - УНСС. Дипломантите следва да предадат по 2 молби /една в отдел "Студенти" - ОКС "Магистър" и една в Катедрата /стая 3080, Нов корпус/ в срок до 20 юни 2017 г. В молбите/заявленията/ се посочва темата на разработката и се изисква подпис на научния ръководител.

Магистърските тези се предават в Катедрата в един екземпляр плюс едно копие на електронен носител /диск/ в срок до 5 юли 2017 г.