Катедра "Международни отношения"

Обновено: четвъртък, 21 юли 2016 15:12

Европеистика

Характеристика на магистърската програма

Изучавани дисциплини

Специалност „Европеистика“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки:

-          Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в УНСС – държавна поръчка; при попълване на заявената и отпусната бройка – платено обучение;

-          Получилите степента „бакалавър“ в друго акредитирано ВУ или направление в УНСС могат да кандидатстват само за платено обучение.

Магистърската програма е разработена съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър“. Учебният план на програмата съдържа комбинация от интердисциплинарни курсове, фокусирани върху предизивкателствата пред политиките на ЕС и България при пресичането на няколко проблемни вектора:

-          Задълбочаване на интеграцията;

-          Разширяване на интеграцията;

-          Темпорален дискурс на интеграцията;

-          Глобална роля и ангажимент в глобалното управление.

Европейската проблематика е приоритетно направление във външните отношения на страната и е сред важните потребности на българската експертиза и управление. Като пълноправен член на ЕС, България поема по-големи отговорности, вкл. предстоящото председателство на ЕС, а това предполага и необходимост от аналитичен и образователен капацитет и компетентност.

Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и уменията си в главните насоки, съществени за работата в сферата на европейските институции и публичната администрация – правни, икономически, управленски, политологични и хуманитарни науки. Обучението е изградено с оглед изискванията на модерната администрация от европейски тип и отговаря на стремежите за реформа в сферата на администрацията в България и успешното участие в европейските институции.

Основна цел на програмата

Магистърската програма по Европеистика дава цялостна представа за процесите и вътрешната логика в динамиката на европейските дела. Подобно знание е задължително и необходимо за професионалната реализация на бакалаври с профил обществени, стопански и правни науки. То е приложимо в широк професионален спектър и на различни нива на управление за тези, които се занимават със създаване и оценка на (публични) политики. Учебният план е разработен на базата на учебна документация на различни европейски университети и позволява взаимно признаване на кредити и мобилност на студентите за изучаване на отделни дисциплини и в други университети в рамките на следването.