Катедра "Международни отношения"

Обновено: понеделник, 06 август 2018 16:03

Международни отношения: международна публична администрация

Характеристикиа на магистърската програма

Изучавани дисциплини

Магистърската програма по „Международни отношения: Международна публична администрация“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в УНСС (държавна поръчка; при попълване на заявената и отпусната бройка – платено обучение; получилите степента „бакалавър“ в друго акредитирано ВУ могат да кандидатстват само за платено обучение).

Магистърската програма е разработена съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър“. Представлява интерес за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие на полето на изграждането, реформирането и функционирането на публичния сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения. Курсът е съобразен също с изискванията на работата в сферата на: националния и международния бизнес; управлението във външната и световната политика и икономика; регионалните, евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор.

Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и уменията си в главните насоки, съществени за работата в сферата на европейските институции и публичната администрация - правни, икономически, управленски, политологични и хуманитарни науки. Обучението е изградено с оглед изискванията на модерната администрация от европейски тип и отговаря на стремежите за реформа в сферата на администрацията в България и успешното интегриране към европейските институции.

Основна цел на програмата: Магистърската програма предлага аналитична подготовка и професионални умения в две обширни области, които все по-тясно взаимодействат. В последните години - отговаряйки на изискванията на практиката - се осъществява сближаване и взаимно преплитане на изследванията и обучението в областта на международните отношения и публичната администрация (международна). Съответно както за индивидуална реализация, така и за разширяване на участието във, и влиянието при взимане на решения от международни институции на над-национално ниво.

Основни направления на знанията и уменията:

Курсът предоставя подходящо подбрани и логично обвързани познания от няколко основни направления: публична администрация, международни отношения, икономика и управление, право. На тази цел са подчинени основните дисциплини по учебния план (Теории и анализ на международните отношения и публичните политики, Механизъм за приемане на решения в ЕС, Глобално корпоративно управление, Еволюция на институциите и режимите, Външнополитически процес и механизъм на европейските страни, Публична политика и икономическа сигурност, Правни основи на междунаро-дната публичн  администрация).

.           Форма и продължителност на обучението: редовна, 1 година (два семестъра), държавна поръчка и платено обучение. Обучението се осъществява от Катедра Международни отношения към Факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС. Катедрата в резултат на своето дългогодишно развитие разполага с опит и утвърдени преподаватели.

Прием:

-         Могат да кандидатстват всички, завършили с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки

-         Изисква се да са изучавали чужд език, съпоставимо с утвърденото в УНСС, или да са издържали кандидат-студентски изпит по чужд език, или да са завършили езикова гимназия

-         Завършилите професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в УНСС кандидатстват за държавна поръчка; при попълване на заявената и отпусната бройка – за платено обучение. Получилите образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ в друго акредитирано ВУ могат да кандидатстват само за платено обучение.