Катедра "Международни отношения"

Обновено: понеделник, 06 август 2018 16:10

Програми

Катедра "Международни отношения" предлага обучение в:


◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"  

Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 година);

→ „Европеистика“ (много актуална и динамично развиваща се специалност, с широко поле на реализация, съществува в УНСС от академичната 2007/08 година);


◊ четири специалности за ОКС "Магистър"

→ „Международни отношения: международна публична администрация“

„Национална сигурност“

→ Европеистика

Международни отношения: управление на конфликти


От 1989 г. катедра “Международни отношения” развива докторантска програма като осъществява подготовка на докторанти.