Катедра "Международни отношения"

Обновено: събота, 16 април 2016 19:37

Научни проекти

     

Национални научни проекти

(включително финансирани от фонд НИД на УНСС) 

(2005-2008) Балканските национализми в процесите на евроинтеграцията и разширяване на Европейския съюз в югоизточна Европа. Програма Стимулиране на научните изследвания във висшите училища на Фонд Научни изследвания към МОН. Ръководител: А. Първанов. Участници: М. Бакалова, Б. Вълчев.

 

(2005-2008) Конкурентност и качество на обучението в професионално направление Политически науки в УНСС. НИД 21.03-6/2005. Ръководител: А. Гочев. Участници: Е. Василева.

 

(2008) Партньорство за европейска интеграция на Балканите. УНСС-ИСК. Участници: Д. Динков.

 

(2008) Adapting Key Policies in the Enlarged Union. BECSA, Sofia. Участници: Д. Динков.

 

(2008-2010) Изследване на опита на новите държави-членки на икономическия и валутен съюз на ЕС. Поуки и предизвикателства за България. НИД 21.03-22/2008. Ръководител: Ц. Маринова.

 

(2008-2011) Разработване на методическо пособие за академично четене и писане за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление Политически науки. НИД.21.03-10/2008. Ръководител: А. Георгиев. Участници: М. Бакалова, Б. Вълчев, П. Ралчев.

 

(2008-2011) Оценка на студентите за качеството на образователния продукт в професионално направление Политически науки в УНСС. НИД 21.03-17/2008. Ръководител: А. Гочев. Участници: Е. Василева, С. Асенов.

 

(2008-2011) Ролята на Черноморския регион в енергийната сигурност на ЕС. Предизвикателства пред България. НИД 21.03-21/2008. Ръководител: Е. Йонева.

 

(2008-2011) Изследване на дейността на българските подразделения на германски транснационални корпорации в България. НИД 21.03-27/2008. Ръководител: Г. Чанков.

 

(2009) Diplomacy in South-Eastern Europe. Ministry of Foreign Affairs, Diplomatic Institute, Sofia. Участници: Д. Динков.

 

(2009-2010) Политиката на Европейския съюз спрямо Югоизточна Европа. Жан Моне проект. Участници: Д. Динков.

 

(2009-2012) Изпитанията пред членството на България в Европейския съюз. НИД 21.03-29/2009. Ръководител: Д. Динков. Участници: Е. Василева, М. Бакалова, Б. Вълчев, П. Ралчев, Е. Йонева.

 

(2009-2012) Критичен анализ на външната политика на Република България в периода 1997-2008. НИД 21.03-32/2009. Ръководител: И. Дамянов, А. Георгиев. Участници: Г. Генов, А. Гочев, Д. Динков, Е. Василева, Г. Чанков, М. Бакалова, Б. Вълчев, П. Ралчев, Е. Йонева.

 

(2009-2012) Развитие на интерактивна интернет страница на катедра Международни отношения с интегрирана система за онлайн управление на преподаваните курсове в бакалавърската и магистърската програми по Международни отношения и Европеистика. НИД 21.03-45/2009. Ръководител: А. Георгиев. Участници: М. Бакалова, Б. Вълчев, П. Ралчев.


(2009-2013) Превантивни политики, ранно сигнализиране и стратегии за предотвратяване на конфликти и кризи. НИД 21.03-31/2009. Ръководител: А. Гочев. Участници: Е. Василева.

 

 (2010) Модернизиране на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умения и компетенции. УНСС-ИСК. Участници: Д. Динков.

 

(2010-2011) Докторантурата - инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България. По схема Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. ОП Развитие на човешките ресурси. УНСС и партньор Институт за икономически изследвания на  БАН. Участник: Е. Йонева.

 

(2011-2013) Интереси и възможности за сътрудничество между държавите в Югоизточна Европа. НИД НИ 1-13/2011. Ръководител: М. Чавдарова. Участници: Д. Динков, А. Първанов, П. Ралчев.

 

(2013) BG-GB: Changing Images in the Mirror. The 2018 Co-presidency of Bulgaria and Great Britain of the EU Council. Ministry of Foreign Affairs, Diplomatic Institute, Sofia. Участници: Д. Динков.

 

(2013-2014) Българските преселници в Турция и отношението им към българската държава: импликации за българската външна политика. НИД НИ 2-2-2013. Ръководител: П. Ралчев.

 

(2013-2014) Влиянието на новите медии върху гражданското общество. (на пример на развитието на протестните движения 2009-2013 г. в България) НИД НИ 2-1-2013. Ръководител: Б. Хаджиев.

Международни научни проекти и прояви 

(2005-2008) Оценка на управлението и повишаване на административния капацитет в републиките на Южния Федерален окръг на Руската Федерация и повишаване на капацитета на администрацията да оценява въздействието на провежданите политики (Проект на ЕС и Световната Банка). Ръководител: А. Гочев.

 

(2006-2008) Redesigning the BA Curriculum in International Relations and Development of Specialized Departmental Library in International Relations. OSI 40010185, код на проекта E1353. Ръководител: М. Бакалова. Участници: П. Ралчев.

 

(2006-2009) Програма за академично подпомагане на Програмата за подкрепа на висшето образование към Институт Отворено общество в Будапеща (AFP/HESP Returning Scholar). Участници: П. Ралчев, М. Бакалова.

 

(2007-2008) Дизайн и внедряване на система за мониторинг на човешката сигурност в Автономна Република Крим и обучение на депутати, държавни служители и експерти (ПРООН). Ръководител: А. Гочев.

 

(2008) Expanding NATO and EU areas of responsibility and multilateral cooperation: options for Korea. 2nd Korea-Bulgaria seminar, Seoul. Участници: Г. Генов.

 

(2008) Докторантска програма на EU CONSENT. Участници: Е. Йонева.

 

(2008-2009) Academic Fellowship Program на Международната програма за подпомагане на висшето образование (HESP)  на Институт Отворено общество. Участници: Е. Йонева.

 

(2009) The Evolution of NATO and its Expansion to the Balkans: How Far, When, and For What? Fourth International Conference on Security Challenges to Balkan Security and Contributions of International Organizations, Izmir. Участници: Г. Генов.

 

(2009-2010) Ревизиране и усъвършенстване на системата за наблюдение на човешката сигурност в Автономна Република (АР) Крим, Украйна. Проектът включва и обучение на служители на ПРООН-Украйна и представители на неправителствения сектор. Ръководител: А. Гочев.


(2010) Турция и Европейския съюз. Университет Еди тепе, Истанбул. Участници: Д. Динков.

 

(2013-2014) EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Cooperation. FP7-SSH-2010-2.2-1- 266920. Участници: П. Ралчев.