Катедра "Международни отношения"

Обновено: понеделник, 06 август 2018 16:05

Международни отношения

Специалност "Международни отношения" ОКС Бакалвър

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ 

След продължително прекъсване у нас от 1976 г. е възстановено специализираното професионално обучение - специалност Международни отношения, по Учебен план, отразяващ богатото наследство на Свободния университет в подготовката на български кадри за нуждите на страната и четиридесетилетната традиция на преподаването и изследванията в УНСС; отчита се опита на най-добрите европейски и американски университети. В специалността "Международни отношения" се подготвят специалисти с интегрален профил за дипломатическа, консулска, обща външнополитическа и външноикономическа, и международна дейност.

Програмата, разработена съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър“, предлага на студентите комплекс от общи, професионални и специални знания и умения с политически, юридически, икономически, управленски и хуманитарен характер; в обучението са включени и съвременни информационни технологии и чуждоезиково обучение, с което се гарантира усвояването на ефективни международни практики и опит. Придобитите знания и практически умения са предпоставка за стабилно кариерно развитие и утвърждаване на младите хора с предпочитания към политическата и дипломатическа практика, държавното управление, международни организации и европейското обединение. Предоставена е възможност за обогатяване на знанията и уменията на базата на участия в практики и стажове в национални и международни институции.

След втората година на обучение студентите, по реда и условията на УНСС,  могат да изучават и да се дипломират и по втора специалност висше образование; или да продължат образованието си в европейски и американски университети. Учебният план позволява взаимно признаване на документи и мобилност на студентите за изучаване на отделни дисциплини и в други европейски университети в рамките на следването. (Приети и одобрени са учебен план и програми, съобразени с въвеждането на кредитната система като част от единното общеоевропейско пространство на висшето образование). Съдържателно курсът на обучение е съобразен също с изискванията на работата в сферата на: националния и международния бизнес, управлението във външната и световната политика и икономика, регионалните, евроинтеграционните и световните институции, неправителствения сектор.