Катедра "Международни отношения"

Обновено: понеделник, 06 август 2018 16:07

Европеистика

Специалност "Европеистика" ОКС Бакалавър

   КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Бакалавърската програма по Европеистика предлага специализирана подготовка в областта на европейското обединение и интеграция, както по отношение на историята и съвременните практики в сферата на икономиката, правото и политиката в рамките на Европейския съюз, така и по отношение на процесите на присъединяване на страните от Югоизточна Европа.

Значима група дисциплини в учебния план и интензивното езиково обучение има за цел да гарантира знания, умения и компетенции, свързани с познаване на политическото, икономическо, социо-културно разнообразие на обединена Европа със съхраняването и развитието на културната идентичност и многообразие.

Програмата, разработена съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър“, предлага на студентите комплекс от общи, професионални и специални знания и умения с политически, юридически, икономически, управленски и хуманитарен характер; в обучението са включени и съвременни информационни технологии и чуждоезиково обучение, с което се гарантира усвояването на ефективни международни практики и опит. Учебният план е разработен на базата на учебната документация на авторитетни европейски университети и позволява взаимно признаване на документите и мобилност на студентите за изучаване на отделни дисциплини и в други университети в рамките на следването.

След втората година на обучение студентите, по реда и условията на УНСС,  могат да изучават и да се дипломират и по втора специалност висше образование; или да продължат образованието си в европейски университети. Учебният план позволява взаимно признаване на документи и мобилност на студентите за изучаване на отделни дисциплини и в други европейски университети в рамките на следването. (Приети и одобрени са учебен план и програми, съобразени с кредитната система като част от единното общеоевропейско пространство на висшето образование).