Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: понеделник, 04 май 2015 11:03

Творчески индустрии и бизнес

   Специалност „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на неговата интелектуална собственост.

   В специалност „Творчески индустрии и бизнес” се предоставят знания и практики, свързани с глобалното преориентиране на икономиките към икономика на знанието, където класическите икономически ресурси като труд и капитал биват допълнени с ресурсите знание и творчество като основни ресурси за икономическия просперитет както на микро така и на макро ниво. Особеност на икономиката на знанието е, че нейното функциониране самовъзпроизвежда икономическите й ресурси знание и творчество като добавя и нов такъв, индивидуалния талант. Частта от икономиката на знанието, в която се използва човешкия капитал, представен и от таланта като икономически ресурс се нарича творческа икономика. Икономическото експлоатиране на ресурсите знание, творчество и талант се осъществяват от т.нар. творчески индустрии, които функционират както в сектора на материалното производство /индустриалния сектор/, така и в сектора на извънматериалното производство /сектора на културата/ като създават реални положителни икономически ефекти и устойчив икономически растеж. Творческите индустрии в сектора на материалното производство са представени от иновативните и високотехнологични производства. В сектора на културата творческите индустрии са музикалната, филмовата, радио-телевизионната, софтуерната, издателската индустрии и други. Новите бизнес модели, изискващи използването на знанието, творчеството и таланта като производствен ресурс налагат интелектуалната собственост като водещ икономически фактор за бизнес развитие. Интелектуалната собственост определя икономическите аспекти на творчеството като ресурс във възможността то да бъде индустриализирано и превърнато в продукт, задоволяващ обществени потребности. Икономическите характеристики на интелектуалната собственост, чрез индустриализирането на творчеството, допринасят за развитието на предприемачеството. Това, чрез насърчаване на иновационната дейност и увеличаване на продуктивността създава устойчив икономически растеж.

   Завършилите специалност „Творчески индустрии и бизнес” могат да се реализират като икономисти, управленци и администратори във всички сектори на стопанството и във всички бизнес организации, чиято дейност е основана на създаване и управление на интелектуална собственост.

    Те могат професионално да се реализират като:

  • държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници и др.;
  • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като WIPO, UNESCO, UNDP, WTO,UPOV и други;
  • служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски или сродни права като МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР, АРТИСТАУТОР, ПРОФОН, АБРО, БАККО и други
  • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават и управляват интелектуални продукти;
  • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националните центрове за книгата, театъра, музиката, танца, Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата;
  • специалисти в радио- и телевизионни организации;
  • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
  • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
  • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
  • консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост.