Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: петък, 23 февруари 2018 11:52

Интелектуална собственост и бизнес

 

   Специалност „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като нематериални активи на фирмата. В съвременния бизнес, функциониращ във високо технологична и глобална среда, отличително предимство е интегрирането му с интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаването, индустриализирането и комерсиализирането на технологични иновации като изобретения и полезни модели, в изграждането на положителен имидж на бизнеса и неговите стоки или услуги, чрез разработване и налагане на търговски марки и промишлени дизайни. В сферата извън материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаваните блага от творчески индустрии като музикалната, филмовата, радио-телевизионната, софтуерната, издателската и други, които функционират предимно в културния сектор, но са функционално свързани и зависими от творческите индустрии в технологичния сектор (материалното производство).

  В първи и втори курс студентите изучават дисциплини от университетския блок на съответното професионално направление, за което са приети.

   В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: „Бизнес мениджмънт“, „Финансиране на бизнеса“, „Управление на проекти“, „Нелоялна конкуренция“, „Счетоводство на нематериалните активи“, „Управление на човешките ресурси“, „Иновации в бизнеса“, „Маркетингови изследвания“, „Бизнес преговори“ и „Бизнес предприемачество“.

   В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: „Патентна политика и лицензионна търговия“, „Търговски марки“, „Авторско право и сродни права“, „Творчески индустрии и бизнес“, „Фирмен дизайн и визуална култура“, „Артмениджмънт“, „Фирмена сигурност и икономическо разузнаване“, „Традиционни знания и културно наследство“, „Интелектуална собственост в интернет и в дигитална среда“, „Практика по проучвания за интелектуална собственост за целите на бизнеса“.

   Завършилите специалност „Интелектуална собственост и бизнес” могат да се реализират като икономисти, управленци и администратори във всички сектори на стопанството и във всички бизнес организации, чиято дейност е основана на създаване и управление на интелектуална собственост.  Те могат да работят като:

  • държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници и др.;
  • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като WIPO, UNESCO, UNDP, WTO,UPOV и други;
  • служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски или сродни права като МУЗИКАУТОР, , ФИЛМАУТОР, АРТИСТАУТОР, ПРОФОН, ИЗА АРТ и други
  • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават и управляват интелектуални продукти;
  • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националните центрове за книгата, театъра, музиката, танца, Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата;
  • специалисти в радио- и телевизионни организации;
  • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
  • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
  • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
  • консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост.