Катедра "Индустриален бизнес"

Обновено: четвъртък, 04 април 2013 16:02

Важни дати

15 АПРИЛ 2013г.                      Изпращане на заявката за участие с резюме на български и на английски на адрес:                                                                                                                        business.conference_2013@unwe.bg

01 МАЙ 2013г.                           Потвърждение за одобрените резюмета

01 ЮЛИ 2013г.                          Изпращане на доклада на адрес: business.conference_2013@unwe.bg

15 ЮЛИ 2013г.                          Потвърждение на приетите доклади

25 ЮЛИ 2013г.                          Внасяне на такса за участие в конференцията по банкова сметка на УНСС в БНБ:
                                                      IBAN: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01; BIC: BNBGBGSD;
                                                      относно: участие в конференция на катедра „Индустриален бизнес“.

15 СЕПТЕМВРИ 2013г.         Получаване на програма на конференцията

04 ОКТОМВРИ 2013г.            Откриване н конференцията