Катедра "Индустриален бизнес"

Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес"

сряда, 23 юни 2021 11:51

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ

 

КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС“

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС“ – учебна 2021-2022г.

 

АНОТАЦИЯ

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС ИКОНОМИКА“

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ИКОНОМИКА

 

          Магистърската програма е насочена към дипломирани бакалаври от УНСС-София и други университети с интереси за професионален растеж в бизнес практиката и свързани с нея институции.

          Програмата и обучението по нея са основани на опита и постиженията в редица водещи европейски университети, както и на традициите и постиженията на преподавателския екип от катедра „Индустриален бизнес“.

          Във фокуса на обучението са ключови направления на съвременната бизнес икономика и управлението на бизнес организациите. В учебните дисциплини се предлага симбиоза между научни постановки, подходи и механизми за устойчиво и конкурентоспособно функциониране на организациите, от една страна, и практико-приложните решения от друга.

          Магистърската програма, в нейния обхват от дисциплини, осигурява на обучаваните магистри познания за процеси, фактори и механизми, които са в основата на устойчива растеж на бизнес организацията. Специален акцент в тази посока представляват възможностите и добрите практики за обогатяване и утвърждаване на конкурентни предимства на бизнес организациите, вкл. за развитие на лидерство и ръководители – лидери в тях.

          Обучението осигурява солидни предпоставки за изграждане на включените в Програмата магистри като успешни бъдещи ръководители с потенциал за справяне с вътрешни и външни предизвикателства пред организациите и постигане на цели на конкурентоспособността.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ

 

 

КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС“

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС“ – учебна 2021-2022г.

 

АНОТАЦИЯ

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ“

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ“

 

          Магистърската програма е насочена към дипломирани бакалаври от УНСС-София и други университети с нагласи и интереси за професионална реализация в изследователски и консултантски организации и проектни екипи в бизнес практиката.

          Обхватът от учебни дисциплини в Програмата и провеждането на обучението по нея осигуряват придобиване на познания и умения в магистрите за извършване на експертизи (експертни оценки) в ключови направления на функциониращи и стартиращи бизнес организации, разкриване на „проблемните полета“ и разработване на аргументирани проектни решения.

          Програмата има силна практическа насоченост. Във фокуса на обучението са подходи, методически въпроси и богат обхват от съвременни методи (инструментариум) за проучване и оптимизиране на процеси и дейности в бизнес организациите. Придобитите познания и умения полагат солидни основи обучаваните магистри да се утвърдят като конкурентоспособни експерти и топ специалисти в проектни екипи, създадени и създавани в бизнес практиката, както и в консултантски организации.

Галерия снимки от Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" ...