Катедра "Индустриален бизнес"

70 години катедра „Индустриален бизнес“

неделя, 21 октомври 2018 19:54

70 години катедра „Индустриален бизнес“

п

Под наслов „70 години катедра „Индустриален бизнес“ - един достоен юбилей“ и с 15-тата международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ беше отбелязана 70-годишнината на катедрата. Сред гостите бяха Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, инж. Димитър Белелиев, председател на Контролния съвет на КРИБ, Желю Бойчев, депутат, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор, проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, заслужил професор на УНСС и ръководител на катедра „Индустриален бизнес“ от 2000 до 2016 г., проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета, и др.

Проф. д-р Николай Щерев (на трибуната). Вдясно от него: Деница Сачева, доц. д-р Стела Ралева, проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, инж. Димитър Белелиев

Ръководителят на катедрата проф. д-р Николай Щерев откри тържеството и посочи, че присъствието на официалните гости отразява традиционната връзка на катедрата с управлението и бизнеса, за която свидетелства и фактът, че много от нейните възпитаници заемат висши държавни постове като министри и кметове, ръководители във водещи фирми и др.

Проф. д-р Николай Щерев

В словото си проф. д.ик.н. Йосиф Илиев направи преглед на развитието на катедрата от нейното създаване до наши дни и открои качествения подбор на млади кадри за ръководители, асистенти, докторанти и привличането на видни личности в нейния състав. Той направи равносметка на постиженията в основните области, към които е насочена дейността на катедрата през годините, и открои доброто взаимодействие с бизнеса, допринесло за научното обогатяване на бизнес практиката. Според него силата на катедрата е и в научноизследователската работа, насочена към подкрепа на бизнеса, за което свидетелстват огромният брой издадени монографии, студии, статии, както и направените консултантски експертизи за бизнес организации. Успешната професионалната реализация на нашите възпитаници е реална оценка на нейната работа, посочи той.

Проф. Илиев благодари на почетния ректор и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов и на ректора проф. д.ик.н Стати Статев за техния принос и подкрепа за съхраняването на авторитета и традициите на катедрата и изрази увереност, че тя ще продължи успешно да отговаря адекватно на предизвикателствата на съвременните условия.

Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Доц. д.-р Стела Ралева прочете поздравителен адрес от името на проф.д.ик.н Стати Статев, в който се посочва:

„Похвален е стремежът на катедрата непрекъснато да усъвършенства и да подобрява качеството на обучението на бакалаври и магистри, да го приближава до практиката и потребностите на пазара на труда. Ползотворно е Вашето сътрудничество със сродни катедри от български и европейски университети, с индустриални фирми, с банки, с институции на държавната и местната власт, които подпомага с изработването на политики и стратегии за развитие на индустрията, за иновации и инвестиционно развитие, за конкурентоспособност, предприемачество и др. Всички тези резултати се дължат на академичната отдаденост, на безспорната почтеност, на високия професионализъм, на неподправената обич към студентите на няколко поколения преподаватели, на тяхната вярност и уважение към УНСС. Убеден съм, че и в бъдеще ще работите с ум и сърце за доброто име на катедрата и на нашия университет.“

Доц. д-р Стела Ралева

Доц. Ралева връчи на проф. Щерев възпоменателния медал „Проф.  Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“, с който ректорът награждава катедрата „за постижения в учебната и научноизследователската работа и по случай 70-годишнината от нейното основаване“, а на проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – почетния знак на УНСС за неговия изключителен принос за развитието на университета (на снимките долу).

Поздравителен адрес от Министерство на образованието и науката беше прочетен от г-жа Деница Сачева, която открои способността на катедрата да отговаря адекватно на изискванията, поставени от четирите индустриални революции и технологичния прогрес от момента на своето създаване. Тя се спря и на продължаващото положителното развитие на катедрата в условията на съвременните предизвикателства, едно от които е адаптирането на образованието към бизнеса. „Каквото и да правите, правете го така, че и на 100-годишния си юбилей да се гордеете с него“, пожела г-жа Сачева.

Г-жа Деница Сачева

От името на Бизнес факултета проф. д.ик.н. Пламен Мишев приветства катедрата за нейните постижения през годините (на снимката долу).

Инж. Димитър Белелиев поздрави катедрата от името на КРИБ за нейния принос към обучението на кадри за бизнеса и науката и подчерта положителната оценка на бизнеса за нейната работа (на снимката долу).

Катедрата-юбиляр беше поздравена и от проф. д-р Иван Палигоров, декан на факултет „Стопанско управление“ на Лесотехническия университет, проф. д.н. Пенчо Пенчев, ръководител на катедра „Стопанско управление“ на Великотърновския университет, проф. д-р Валентин Велев, ръководител на катедра „Икономика и управление“ на МГУ, и проф. д-р инж. Огнян Андреев, ръководител на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ на ТУ - София.

Поздравителни адреси бяха получени от Финансово-счетоводния факултет, Юридическия факултет, факултет "Приложна информатика и статистика", факултет „Икономика на инфраструктурата“, катедра "Физическо възпитание и спорт", катедра „Управление“ на УНСС и др.

Участниците в тържеството поднесоха венци на паметника на проф. Стефан Бобчев

Галерия снимки от 70 години катедра „Индустриален бизнес“ ...