Катедра "Индустриален бизнес"

Обновено: понеделник, 03 септември 2012 16:12

История

Катедра “Индустриален бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата икономическа наука, обучението на квалифицирани кадри с висше образование за българската индустрия и фирми, научното обслужване на стопанската практика.

Защитените в последните години от членове на катедрата втори докторски дисертации (респ. за “доктор на икономическите науки”), израстването до професори на редица членове на катедрата, множеството разработени и публикувани монографии, учебници, студии, статии и т. н., са част от основанията за качество на обучението. Същевременно активно и ползотворно е участието на представители на катедрата в значими научни форуми в страната и чужбина; редица членове на катедрата са имали и имат достойно участие в разработването и провеждането на важни страни на икономическата политика на страната. Консултирането на българския индустриален бизнес също е важна постоянна задача на катедрения колектив.

Огромен е броят на дипломиралите се през годините специалисти с висше икономическо образование по икономика на индустрията. Голяма част от тях вече имат зад гърба си успешна професионална реализация. Възпитаници на катедрата и специалността са заемали и заемат възлови позиции в органите на държавното управление (Народното събрание, Министерския съвет, министерствата), в големи холдингови компании, в банки и други финансови институции, в органите на местното самоуправление, в консултантски компании и др. С голяма част от тях катедрата има добри контакти, включително ползотворно сътрудничество. По редица поводи - свързани с учебния процес, промоции, юбилеи и други - възпитаници на специалността са наши гости и се срещат с настоящите студенти.

Катедра “Индустриален бизнес” отговаря за обучението на студентите от специалност “Икономика на индустрията” в бакалавърска и магистърска образователно-квалификационни степени, а от учебната 2006/2007 година и за новата бакалавърска специалност “Бизнес икономика”.

Висококвалифицираният преподавателски състав на катедрата е разработил учебна документация (квалификационни характеристики и учебни планове) за двете специалности - в съответствие с новите реалности на пазарната среда, европейските стандарти за висше икономическо образование и изискванията на стопанската практика.

Бакалавърската специалност “Икономика на индустрията” е водеща отраслова специалност в Университета за национално и световно стопанство с над 50-годишна история, с утвърдени традиции и принос в подготовката на икономисти за българската индустрия. Във висока степен тя може да се характеризира (оцени) като много близка до изучаваната в редица западноевропейски университети (респ. в техните икономически факултети) специалност “Икономика на предприятието”.

Новата бакалавърска специалност “Бизнес икономика” е подготвена в тясно сътрудничество с представители на българския бизнес и при съобразяване на опита и постиженията на редица европейски университети в обучението на бакалаври, които успешно намират реализация в компании от различни сектори на реалната икономика,  преди всичко като анализатори на бизнеса.

Ползотворно е сътрудничество на катедрата в няколко направления:

· със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други.

· със сродни катедри и специалности от университети в страната, при което катедрата е водеща в инициирането и провеждането на съвместни форуми по обучение, НИД и др.

· с много български индустриални фирми, банки, включително органи на държавното управление на страната.

Сътрудничеството в посочените направления може да се определи като особено полезно за обучаваните студенти поради възможностите за студентска мобилност (у нас и в чужбина), за участие в обучението на изявени чуждестранни лектори и представители на практиката.

Катедреният колектив осъществява значима научно-изследователска дейност в областта на икономиката и управлението на индустриалните фирми, в това число:

· политика и стратегии за развитие на индустрията и индустриалните фирми.

· иновации и инвестиционно развитие на фирмите и управление на иновационни и инвестиционни процеси.

· управление на човешките ресурси и изграждане на модерни системи за управление на човешките ресурси.

· конкурентноспособност.

· предприемачество.

Катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” има създадени и утвърдени традиции за сътрудничество между студентите и преподавателите, както по време, така и извън учебния процес.

Към катедрата функционира приложна лаборатория за провеждане на семинарни занятия, оборудвана с модерна техника, дарена от водещи индустриални фирми и банкови институции. Катедрата разполага и със собствен библиотечен фонд със значителен брой съвременни и актуални литературни източници (голямата част от тях не могат да се намерят в университетската библиотека) по редици въпроси, свързани с икономиката, управлението и организацията на фирмите (респ. иновации, инвестиции, системи за управление на човешките ресурси, мениджмънт и др.).

Студентите от специалността вземат активно участие в дейността на катедрата и чрез създадената организация с нестопанска цел – “Организация на студентите от индустриален бизнес”. С водещата роля на студентската организация те участват чрез публикации и разработки в научните конференции и научно-изследователските теми, организирани от катедрата. През 2004 г. и 2005 г. студентите организират самостоятелно Младежки икономически форум с участие на студенти и преподаватели от страната и чужбина, както и представители на българския бизнес и държавни институции. Наред с това значителен брой студенти и докторанти вземат активно участие в младежки проекти в България, Гърция и Холандия, финансирани по програма “Младеж”.

В контекста на амбициозните цели и усилията, полагани от академичното ръководство на УНСС, катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” има и ще продължи да има значим принос за усъвършенстване на обучението и развитие на научните изследвания в съответствие със стандартите на висшето икономическо образование в страните от Европейския съюз.

 

АЛМАНАХ НА КАТЕДРА "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС"