Катедра "Индустриален бизнес"

Обновено: понеделник, 03 септември 2012 16:06

Партньори

Ползотворно е сътрудничество на катедрата в няколко направления:

  • със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други.
  • със сродни катедри и специалности от университети в страната, при което катедрата е водеща в инициирането и провеждането на съвместни форуми по обучение, НИД и др.
  • с много български индустриални фирми, банки, включително органи на държавното управление на страната.

Сътрудничеството в посочените направления може да се определи като особено полезно за обучаваните студенти поради възможностите за студентска мобилност (у нас и в чужбина), за участие в обучението на изявени чуждестранни лектори и представители на практиката.