Катедра "Индустриален бизнес"

Обновено: понеделник, 03 септември 2012 16:25

Наука

Катедреният колектив провежда научно-изследователска дейност в съответствие с научно-образователния профил на катедрата и специалността, приоритетите за научно-изследователска дейност на Университета за национално и световно стопанство и актуалните потребности на българската индустриална практика.

Основните направления на НИД, по които катедрата има водещи позиции и резултати, са:

  • Индустриална политика на страната в контекста на предстоящото вписване на българската индустрия в стратегията за развитие на индустриите на страните-членки на ЕС.
  • Конкурентноспособност на индустрията и индустриалните фирми – фактори на конкурентноспособност и управление на факторите.
  • Иновационно и инвестиционно развитие на индустрията и индустриалните фирми – управление на процесите на иновации и инвестиции.
  • Управление на човешките ресурси в индустриалните фирми и изграждане на системи за управление на човешките ресурси.
  • Стратегии за развитие на индустриалните фирми и осигуряване на конкурентни предимства на фирмите.
  • Управление на малки и средни предприятия.
  • Бизнеспредприемачество.