Катедра "Индустриален бизнес"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 28 февруари 2013 13:53

Изисквания за докладите

1.Докладите да отразяват актуални и значими теоретични обобщения и/или съдържат резултати, изводи и препоръки, значими за българската индустриална практика.

2.Максималният обем на докладите е до 10 стандартни страници, вкл. фигурите, графиките и таблиците.

3.Един автор може да участва с един самостоятелен доклад и с втори в съавторство.

4.Пълните доклади се представят при спазване на параметрите, посочени на.