Катедра "Индустриален бизнес"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 28 февруари 2013 13:53

Изисквания за резюметата

1.Резюметата представят основните приноси на автора, съдържащи се в доклада.

2.Резюметата се представят на български и на английски език.

3.В резюмето се посочват: имената на Автора/Авторите; институциите, които представляват; адрес за кореспонденция.

4.Общият обем на резюметата е от 300 до 400 символа.

Резюметата се оценяват и одобряват от членовете на Научния комитет.