Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: понеделник, 04 февруари 2019 15:57

Преддипломен стаж

През четвъртата година от следването си, в осми (последен) семестър, студентите в специалностите „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ трябва да проведат преддипломен стаж. Целта на този стаж е студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението си знания за решаване на практически задачи. 

Всеки студент има свободата сам да избере къде да проведе стажа си, като единственото условие е организацията, която са избрали, да развива международна дейност.

Преддипломният стаж е заложен като отделна дисциплина в учебния план на специалността. В края на семестъра, през м.май, катедра „МИО и бизнес“ определя дати, на които студентите трябва да се явят и да представят придобития по време на стажа си опит и да разкажат своите впечатления от фирмите, в които са стажували. При представяне на стажа си, студентите трябва да предадат писмен отчет и оценка от работодателя, при който са стажували.

Подробна информация и бланка на оценката са представени в прикачен файл.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Указания за преддипломен стаж.docx - 18 KB