Катедра "МИО и бизнес"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 17 февруари 2019 17:46

ОНС "Доктор"

От самото си създаване катедрата работи в тясно сътрудничество с бизнеса, което позволява непрекъснато преплитане на теорията и практиката. През годините катедрата е обучила десетки докторанти, които са продължили кариерното си развитие както в академичната общност, така и в сферата на международния бизнес. Тематиката на дисертационните трудове, защитавани от докторантите на катедрата, е посветена на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременните направления на световното стопанство и МИО, международния бизнес и маркетинг,  теорията и практиката на европейската интеграция, международните финанси, международната конкурентоспособност, проблемите на глобализацията и регионализма.

В момента нашите докторанти са:

Иван Виолинов Димитров, редовна докторантура, зачислен 2018 г

Тема на дисертационния труд: Международният бизнес с възобновяеми енергийни източници

Научен ръководител: доц. Д. Моллов

 

Симеон Василев Симеонов, редовна докторантура, зачислен 2018 г

Тема на дисертационния труд: Устойчивост и международен бизнес

Научен ръководител: доц. Д. Моллов

 

Делян Чавдаров Толев, задочна докторантура, зачислен 2018 г

Тема на дисертационния труд: Съвременни тенденции в търговската политика на Съединените американски щати

Научен ръководител: доц. П. Желев

 

Екатерина Кирилова Стефанова, задочна докторантура, зачислена 2018 г

Тема на дисертационния труд: Ценообразуване на аеронавигационните услуги в Европа

Научен ръководител: доц. В. Петков

 

Пламен Веселинов Пувков, задочна докторантура, зачислен 2018 г

Тема на дисертационния труд: Фармацевтичният бизнес в съвременната глобална икономика

Научен ръководител: доц. М. Славова

 

Филип Великов Петков, задочна докторантура, зачислен 2018 г

Тема на дисертационния труд: Бюджетната политика на Европейския съюз след 2020

Научен ръководител: доц. Св. Бонева

 

Индрит Фари Ценай, самостоятелна докторантура, зачислена 2018 г

Тема на дисертационния труд: Финансиране на Албания от Европейските фондове. Възможности за използване на българия опит

Научен ръководител: доц. Св. Бонева

 

Божидар Божидаров Манчев, редовна докторантура, зачислен 2017 г

Тема на дисертационния труд: Интегриране на дигиталните маркетингови решения в международната комуникационна политика на фирмата

Научен ръководител: доц. О. Лозанов

 

Ива Илиева Луджева, редовна докторантура, зачислена 2017 г

Тема на дисертационния труд: Роля на международните стратегически съюзи за развитие на фирмените иновации

Научен ръководител: доц. А. Дънешка

 

Илина Симеонова Мутафчиева, редовна докторантура, зачислена 2017 г

Тема на дисертационния труд: Макроизменение на глобалния мениджмънт- смяна на парадигмата

Научен ръководител: проф. Б. Боева

 

Камелия Георгиева Джонгова, редовна докторантура, зачислена 2017 г

Тема на дисертационния труд: Състояние и перспективи на икономическите отношения ЕС-Китай и възможностите за България

Научен ръководител: доц. П. Желев

 

Атанас Валериев Павлов, задочна докторантура, зачислен 2017 г

Тема на дисертационния труд: Икономически ефекти за България от участието в миграционната политика на Европейския съюз

Научен ръководител: доц. Св. Бонева

 

Васил Благовестов Михов, задочна докторантура, зачислен 2017 г

Тема на дисертационния труд: Междукултурни аспекти на управлението на международни събития

Научен ръководител: доц. Ал. Христов

 

Румен Валери Панайотов, задочна докторантура, зачислен 2017 г

Тема на дисертационния труд: Паричната политика на Европейската централна банка и Федералната резервна система за периода 2007-2017 г.

Научен ръководител: доц. В. Тодорова

 

Валери Иванов Белчев, самостоятелна докторантура, зачислен 2017 г

Тема на дисертационния труд: Исторически предпоставки, теоретически основи и съвременно развитие на банковите регулации в световен мащаб

Научен ръководител: доц. Св. Александрова

 

Тома Стоянов Николов, самостоятелна докторантура, зачислен 2017 г

Тема на дисертационния труд: Международна специализация на българската промишленост и отражението й върху търговския баланс на страната

Научен ръководител: проф. Д. Хаджиниколов

 

Георги Михайлов Кожухаров, редовна докторантура, зачислен 2016 г

Тема на дисертационния труд: Управление на риска на фирмата в условията на интернационализация

Научен ръководител: доц. О. Лозанов

 

Гералд Исмет Тола, редовна докторантура, зачислен 2016 г

Тема на дисертационния труд: Външноикономически отношения на Албания в контекста на европейската интеграция на страната

Научен ръководител: гл.ас. М. Моралийска

 

Деан Валентинов Иванов, редовна докторантура, зачислен 2016 г

Тема на дисертационния труд: Модели на алтернативно финансиране в Европа

Научен ръководител: доц. Св. Александрова

 

Ивет Георгиева Тилева, редовна докторантура, зачислена 2016 г

Тема на дисертационния труд: Икономическата психология като фактор в международните икономически отнош.

Научен ръководител: доц. Д. Данов

 

Маргарита Александрова Иванова, редовна докторантура, зачислена 2016 г

Тема на дисертационния труд: Глобално родените български компании като лидери в иновациите: фактори за успех

Научен ръководител: доц. М. Славова

 

Станислава Николаева Цветкова, редовна докторантура, зачислена 2016 г, прекъснала

Тема на дисертационния труд: Оценка на въздействието от налагането на финансови корекции при разходването на средства от бюджета на ЕС

Научен ръководител: доц. Св. Бонева

 

Мария Цветанова Христова-Политикова, задочна докторантура, зачислена 2016 г

Тема на дисертационния труд: Приложение на динамичното ценообразуване при автомобилните превози от и за България.

Научен ръководител: доц. В. Петков

 

Мила Михайлова Зашева, задочна докторантура, зачислена 2016 г

Тема на дисертационния труд: Рискове в публично-частното партньорство в образованието

Научен ръководител: проф. Б. Боева

 

Ана Шалашная, редовна докторантура, зачислена 2015 г, удължен срок на докторантурата

Тема на дисертационния труд: Управление на международни проекти за развитие в контекста на асоцииране на Молдова към  ЕС

Научен ръководител: доц. Ив. Стойчев

 

Ана Тошкова Николова, редовна докторантура, зачислена 2015 г, удължен срок на докторантурата

Тема на дисертационния труд: Управление на взаимоотношенията на заинтересованите страни в международните проекти

Научен ръководител: доц. Ив. Стойчев

 

Ервис Алберт Талюри, редовна докторантура, зачислен 2015 г, удължен срок на докторантурата

Тема на дисертационния труд: Маркетинг в управлението на международни проекти

Научен ръководител: доц. Ал. Христов

 

Желязко Викторов Вълчев, задочна докторантура, зачислен 2015 г, удължен срок на докторантурата

Тема на дисертационния труд: Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка

Научен ръководител: доц. Д. Моллов

 

Калина Василева Тотева, задочна докторантура, зачислена 2015 г

Тема на дисертационния труд: Националните пощенски оператори като активни участници в системата на международния бизнес

Научен ръководител: доц. А. Дънешка

 

Магдалина Иванова Генова, задочна докторантура, зачислена 2015 г, прекъснала

Тема на дисертационния труд: Стратегически подходи при прехвърляне на дейности: модели и решения в условията на глобализация /на примера на информационни и комуникационни технологии/

Научен ръководител: проф. Б. Боева

 

Силвия Драганова Тодорова, задочна докторантура, зачислена 2015 г

Тема на дисертационния труд: Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионалните икономически различия в България

Научен ръководител: проф. Д. Хаджиниколов

 

Белослава Пламенова Гуевска, редовна докторантура, зачислена 2014 г, удължен срок на докторантурата

Тема на дисертационния труд: Управление на знанието при изграждане на основни компетенции, конкурентни предимства и стратегически промени при ТНК

Научен ръководител: доц. Ив. Стойчев

 

Руслан Веселинов Цанков, редовна докторантура, зачислен 2014 г, прекъснал

Тема на дисертационния труд: Капиталови потоци на Европейския съюз и тяхното място в съвременния глобален контекст

Научен ръководител: проф. Й. Статева

 

Калин Трифонов Маринов, задочна докторантура, зачислен 2014 г, удължен срок на докторантурата

Тема на дисертационния труд: Влиянието на националните политики и международните регулации върху управленските стратегии на фармацевтичната индустрия. Практиките на българските компании.

Научен ръководител: доц. В. Петков

 

Даниела Иванова Михнева, задочна докторантура, зачислена 2013 г, прекъснала

Тема на дисертационния труд: Маркетингови стратегии за устойчиво развитие на автомобилните компании в контекста на европейския пазар по примера на BMV, Daimler, VW.

Научен ръководител: доц. О. Лозанов

 

Милена Илиева Михайлова, задочна докторантура, зачислена 2013 г, прекъснала

Тема на дисертационния труд: Въздействие на икономическите и политическите фактори върху интеграционните процеси на Западните Балкани , България, Румъния и Турция.

Научен ръководител: доц. Д. Данов

 

Яна Сергеева Данаилова, задочна докторантура, зачислена 2013 г, прекъснала

Тема на дисертационния труд: Българското земеделие в стратегия 2020.

Научен ръководител: доц. В. Петков