Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: четвъртък, 27 септември 2012 10:09

Специалности

Катедра "МИО и бизнес" е водещо учебно звено в УНСС. Тя отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър".

Специалностите, които води катедрата са:

I.ОКС "БАКАЛАВЪР"

1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/;

Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език.

2. "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" - срок на обучение 4 години /8 семестъра/;

Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език.

II. ОКС "МАГИСТЪР"

1." МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", съответно в:

- два семестъра: за завършили специалност "МИО";

- три семестъра: за завършили други икономически специалности;

- четири семестъра: за завършили неикономически специалности;

2. "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ със специализация...."

- "Международен бизнес" в два семестъра: за завършили икономически специалности;

- "Международен бизнес с преподаване на английски език": за завършили икономически специалности и владеещи английски език.

- "Управление на международни проекти" в два семестъра - за завършили икономически и неикономически специалности.

- "Международна търговия и развитие" в три семестъра - за завършили икономически специалности.

- "Международни финанси" в два семестъра - за завършили "МИО" и "Финанси";

- "Международни финанси" в три семестъра - за завършили икономически специалности;

- "Международни финанси" в четири семестъра - за завършили неикономически специалности.

Завършилите специалностите от ОКС "Магистър" се дипломират със защита на магистърска теза.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите за обучение в ОКС "Магистър" за специалностите "МИО" в 2,3 и 4 семестъра и "МИО със специализация международен бизнес" доказват владеенето на чужд език /английски, френски, немски, испански или руски/ с представяне на съответния сертификат.

3.ОКС "Магистър" - дистанционно обучение

- МИО със специализация "Международен мениджмънт" - 3 семестъра;

- МИО със специализация "Международен мениджмънт" - 4 семестъра;

- МИО със специализация "Управление на международни проекти" - 2 семестъра.