Катедра "МИО и бизнес"

Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2017 г. е индексиран в CEEOL

вторник, 12 януари 2021 13:52
В първите дни на 2021 г. CEEOL индексира сборника от научната конференция на Катедра "МИО и бизнес" "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС:10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО", проведена на 20 октомври 2017 г.
В него са включени следните 28 публикации (от които 17 са на наши преподаватели и докторанти):
? "Европейски финансови центрове – процеси и тенденции в съвременните условия" Автор: Йорданка Статева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915431
? "Кохезионата политика на ЕС. Икономически, социални и териториални различия в развитието на районите – реалности и предизвикателства. (по примера на България)" Автор: Светлана Александрова-Златанска https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915436
? " Определящи тенденции във външната търговия на България в условията на членство в Европейския съюз" Автор: Олег Лозанов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915449
? "Олигархизация на либералната демокрация в ЕС и в България" Автор: Ивка Цакова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915450
? "The Impact of Reward Systems on Motivation and Job Satisfaction of Employees in Outsourcing Companies" Автори: Александър Николовски, Мая Трипуноска, Лазар Арсовск https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915451
? "Building Corporative Marketing Brand and Communication with the Public through Social Media" Автори: Мирко Трипуноски, Борче Сибиновски, Фисник Ферати, Златко Леов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915452
? "Измерване и оценка на ефективността в международния маркетинг: основни принципи" Автор: Александър Христов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915454
? "Съвременни предизвикателства пред настаняването на борда на служители в бизнес организациите" Автор: Кирил Димитров https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915458
? "Съвременни особености при формирането на международни проектни екипи" Автор: Васил Михов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915464
? "Фактори на бизнес обкръжението за разширяване на участието на националните пощенски оператори в международния бизнес" Автор: Калина Тотева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915465
? "Връзка между аутсорсинг и иновации при информационните технологии" Автор: Магдалина Генова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915466
? "Актуални тенденции при облагането с ДДС" Автор: Любка Ценова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915467
? "Анализ на рентабилността на производствения капитал на индустриални предприятия в България" Автор: Росица Иванова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915468
? "Развитие на българския капиталов пазар след влизането на България в Европейския съюз" Автор: Деян Иванов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915469
? "Динамика и тенденции при дълговите изкупувания (LBO сделки) в България с участието на фондове за дялови инвестиции" Автор: Светослав Младенов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915470
? "Еволюция на институционалната рамка за финансова стабилност в Европа" Автори: Руслан Цанков, Стела Вълева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915471
? "Динамика на външния държавен дълг на страните членки на Европейския съюз през периода 2007 – 2016 г." Автор: Аглика Кънева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915472
? "Демократична отчетност на Съвета на Европейския съюз след влизане в сила на Договора от Лисабон" Автор: Гергана Радойкова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915491
? "Функционални особености на бюджета на Европейския съюз" Автор: Христо Драганов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915494
? "Основни фактори, обуславящи разходването на средства от бюджета на Европейския съюз за постигане на целите на Съюза" Автор: Христо Драганов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915496
? "Европейският енергиен съюз: (не)осъзната необходимост" Автор: Светла Бонева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915500
? "Влияние на политиката на ЕС за опазване на околната среда върху динамиката на БВП и бюджетното салдо в България" Автор: Стоян Нейчев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915505
? "Развитие на Директивата за платежните услуги (PSD) на ЕС и предизвикателства пред България след влизането в сила на PSD2" Автор: Ивет Тилева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915508
? "Глобални рискове, с които се сблъскват българските компании, при участието си в глобални вериги за доставка" Автор: Желязко Вълчев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915514
? "Мерки на Европейския съюз по бежанската криза" Автор: Атанас Павлов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915515
? "Развитие на Европейския съюз и европейските институции" Автор: Тодор Кондарев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915516
? "Организирано туристическо пътуване: елементи, етапи, договори" Автори: Златина Караджова, Захари Торманов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915517
? "Управление на качеството – необходимост или въпрос на желание от страна на компаниите" Автор: Теодора Чанева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915518

Повече информация и самите доклади са достъпни на следния линк: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=915420

Галерия снимки от Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2017 г. е индек ...