Катедра "МИО и бизнес"

Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL

неделя, 13 декември 2020 0:00
След сборника от конференцията на катедрата през 2019 г., в платформата CEEOL е индексиран и сборникът от конференцията на катедрата през 2018 г. на тема "Членството на България в ЕС: единадесет години по-късно“, посветена на резултатите от българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Сборникът включва научни статии и доклади в различни изследователски области като: практически резултати от българското председателство през 2018 г. на Съвета на ЕС, съвременни финансови проблеми и тенденции в рамките на ЕС и еврозоната, банкови тенденции, общата валута, управление на риска, Fintech, климатични действия и климатични промени, производство на електроенергия, сближаване, конкурентоспособност, многогодишна финансова рамка, миграция, социално предприемачество, корпоративна идентичност, аспекти на маркетинговата ефективност, мултикултурни проекти и управление на заинтересованите страни и др.
Списък на 51-те доклади в сборника (29 от които са на наши колеги от катедрата, докторанти или бивши възпитаници на специалността):
? "Научените уроци и ползите от първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз", автор: Лиляна Павлова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913371
? "ERM II и насоките на ОИСР за корпоративно управление в българските предприятия с държавно участие", автор: Бистра Боева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913382
? "Финансови центрове в Европа – каква е перспективата?", автор: Йорданка Статева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913467
? "Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз и важната роля на отношенията с Европейския парламент", автор: Моника Панайотова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913473
? "Финансиране на действия срещу изменение на климата", автор: Светлана Александрова-Златанска https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913475
? "Корпоративната идентичност – необходим елемент от бизнес стратегията на българските фирми на общия европейски пазар", автор: Олег Лозанов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913476
? "Икономическа и неикономическа ефективност в маркетинговите комуникации: теория и практика", автор: Александър Христов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913477
? "Управление на мултикултурни проектни екипи като фактор за повишаване на успеха на проектното портфолио", автори: Матилда Александрова, Боряна Богоева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913543
? "Световната финансова криза и загубеното десетилетие за Еврозоната", автор: Васил Гечев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913544
? "Динамика на депозитите в банките в страните членки на Европейския съюз през периода 2007 – 2017 г.", автор: Аглика Кънева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913545
?"Новите страни-членки и процесът на ценова конвергенция в ЕС", автор: Валентин Билянски https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913546
? "Интернационализацията на еврото", автор: Весела Тодорова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913547
? "Coordination of the Corporate Income Tax in the European Union", автор: Нели Попова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913548
? "Аn Outlook on the Changes of the External Trade Composition of Turkey with her Main European Union Trading Partners: 1996, 2017", автор: Елиф Дагдемир Учкан https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913549
? "A Research Study of Nonlinearity Experiencing in the Rate of Current Account Deficit to the Bulgarian Tourism National Product", автори: Стоянка Петкова-Георгиева, Златина Караджова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913550
? "The Bulgarian Presidency of the Council of the EU and the Integration of the Western Balkans as a Key Priority – Lessons Learned", автор: Гергана Радойкова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913551
? "Регистър за синдикалните организации и организациите на работодателите - законодателна рамка и практически ефекти", автори: Галина Йолова, Андрияна Андреева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913552
? "Две концепции за счетоводна предпазливост в Европейския съюз", автор: Недялка Александрова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913554
? "Новият МСФО 16 „Лизинги“ и корпоративното управление на предприятието", автор: Росица Иванова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913555
? "Туроператорът – комисионер или посредник?", автори: Захари Торманов, Златина Караджова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913556
? "Възможностите на ваучерите за здравна превенция в българския СПА туризъм", автор: Румен Драганов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913557
? "Международният маркетинг и бъдещето", автор: Надя Маринова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913558
? "Знание и конкурентоспособност: проблеми и перспективи", автори: Ангел Иванов, Джулиана Хаджитчонева, Кристиян Хаджиев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913559
? "Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност", автор: Христина Благойчева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913561
? "Развитие и тенденции на логистичния сектор в България в периода 2007-2019 г.", автор: Мария Воденичарова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=913562
? "Управление на риска при различните форми за осъществяване на международен бизнес в контекста на глобалните вериги за доставка", автор: Желязко Вълчев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914293
? "Теоретична и приложна същност на АВС метода", автор: Ани Стойкова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914296
?"Производство на електроенергия от конвенционални енергийни източници в България", автор: Светла Бонева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914299
? "Електромобилите - част от устойчивата мобилност в контекста на Европейския пазар и стимули", автор: Даниела Михнева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914303
? "Методика за изследване готовността на служителите за участие в иновационни проекти", автор: Лиляна Станкова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914323
? "Значението на приемствеността в развитието на идеи и потребността от познания по международен мениджмънт за нови технологични компании в България с потенциал за развитие на международните пазари", автор: Маргарита Иванова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914326
? "Актуални проблеми на управлението на взаимоотношенията със заинтересованите страни на проекта", автор: Надя Маринова Пенова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914328
? "Анализ на връзката между проектите, финансирани чрез кохезионния фонд на EC в областта на околната среда и състоянието на туризма в България", автор: Стоян Нейчев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914336
? "Членството на България в ЕС предпоставка или предизвикателство за повишена конкурентно-способност на международния товарен автотранспорт", автор: Мария Христова-Политикова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914346
? "Разкриване на нефинансова информация в Докладите за устойчивост – по примера на Daimler", автор: Даниела Михнева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914350
? "Потенциални възможности на социалното предприемачество в кръговата икономика на ЕС след присъединяването на България", автор: Ивет Тилева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914365
? "Реалност 5.0 – ЕС и България в търсене на подходи за ефективна регионална политика", автор: Кристина Стоянова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914383
? "Европа и лидерството във финансовите иновации (финтех)", автор: Силвия Кирова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914393
? "Първично монетно предлагане същност на модела на финансиране и регулаторна рамка в Европейския съюз", автор: Деян Иванов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914411
? "Всестранното инвестиционно споразумение между ЕС и Китай – значението му за ЕС и възможностите за България", автор: Камелия Джонгова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914415
? "Икономически и финансови измерения на отношенията САЩ – Китай", автор: Илиян Димитров https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914431
? "Междукултурни различия и ефективно лидерство в екипа", автор: Васил Михов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914434
? "Социалната политика на Европейския Съюз в глобализиращия се свят – между европейското и националното", автор: Тодор Кондарев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914436
? "Корупцията в държавната администрация и икономическата корупция в контекста на членството на България в Европейския Съюз", автор: Галин Исаев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914437
? "Относно концепцията за „необичайно благоприятна оферта” съгласно българското законодателство в контекста на европейските директиви в областта на обществените поръчки", автор: Илонка Горанова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914438
? "Регулиране в областта на обществените поръчки в България", автор: Станислава Цветкова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914440
? "Как миграцията се отразява върху новата многогодишна финансова рамка Съюзи в рамките на Европейския съюз", автор: Атанас Павлов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914442
? "Програма за развитие на селските райони в България за периода 2014-2020: предизвикателства и бъдеще", автор: Деян Иванов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914443
? "Действия на Европейския съюз в областта на спорт", автор: Христо Драганов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914445
? "Финансова подкрепа за Албания и България по линия на програмата Phare: сравнителен анализ", автор: Индрит Синай https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914446
? "Оценка на програмите за публично финансиране", автор: Стоян Канатов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914449

Публикациите са достъпни след регистрация на сайта ?? https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=913343

Галерия снимки от Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индек ...