Катедра "МИО и бизнес"

Юбилеен сборник на Катедра "МИО и бизнес"

сряда, 04 ноември 2020 16:06
Уважаеми колеги и приятели,
100-годишният юбилей на нашия Университет даде повод на Катедра „МИО и бизнес“ да инициира издаването на електронен сборник с избрани научни публикации (23 на брой) на преподавателите от нашата катедра
Вярваме, че сборникът ще е полезен за всички с интереси в областта на всеобхватната тематика на международните икономически отношения.
СЪДЪРЖАНИЕ:
? Измерването на ефективността в маркетинга: фокус върху резултатите за компанията, доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ
? Междукултурно общуване в международния бизнес, доц. д-р АНТОАНЕТА ДЪНЕШКА
? За международния бизнес и интердисцплинарното знание или как знанието за международния бизнес допринася за интердисциплинарността на други направления на приложните знания и добрата практика, проф. дикн БИСТРА БОЕВА
? Влиянието на приемането на еврото върху инфлацията в страните от Еврозоната. Поуките за България, гл. ас д-р ВАЛЕНТИН БИЛЯНСКИ
? Световната финансова криза и загубеното за Еврозоната десетилетие, гл. ас д-р ВАСИЛ ГЕЧЕВ
? Понятийният апарат в ценообразуването на вътрешните и на външните пазари, доц. д-р ВАСИЛ ПЕТКОВ
? Бъдещето на туристическите услуги, доц. д-р ДАНИЕЛ ДАНОВ
? Нови възможности и предизвикателства пред външнотърговските кадри, проф. дикн ДИМИТЪР ХАДЖИНИКОЛОВ
? Strategic management of supply chains, доц. д-р ДОБРОСЛАВ МОЛЛОВ
? Тrends in talent development and the experience of the University of National and World Economy, доц. д-р ИВАН СТОЙЧЕВ
? The role of bailout mechanisms in the European monetary union, проф. ЙОРДАНКА СТАТЕВА
? Corporate governance and marketing management issues and their reflection on customer satisfaction, гл. ас. д-р КРИСТИАН ЖЕЛЕВ
? Значението на приемствеността в развитието на идеи и потребността от познания по международен мениджмънт за нови технологични компании в България с потенциал за развитие на международните пазари, ас. д-р МАРГАРИТА ИВАНОВА
? Поуки от разработването и провеждането на масов отворен онлайн курс по дигитален маркетинг и социални медии, проф. МИЛАНКА СЛАВОВА
? Възможности и предизвикателства пред новите форми на заетост в ЕС и работата през платформа, гл. ас. д-р МОНИКА МОРАЛИЙСКА
? Избор на модела и организационните форми за навлизане и установяване на фирмата на външните пазари, доц. д-р ОЛЕГ ЛОЗАНОВ
? Сравнителните предимства на страните в международната търговия и тяхното измерване, доц. д-р ПАСКАЛ ЖЕЛЕВ
? Анализ на участието на България в програма „Хоризонт 2020“ в периода 2014-2018 г., доц. д-р СВЕТЛА БОНЕВА
? Адаптация за изменение на климата – механизми за финансиране, проф. СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА – ЗЛАТАНСКА
? Променящата се роля на централните банки по отношение на финансовата стабилност – европейски измерения, гл. ас. д-р СИЛВИЯ КИРОВА
? Companies’ behavior in the context of sustainable development, гл. ас. д-р СТЕЛА ЖИВКОВА
? Финансови фактори за фискална стабилност на общините в България, гл. ас. д-р СТЕФАН ПЕТРОВ
? Предпоставки за дигитална трансформация на предприятията в България – оценъчни и практико-приложни аспекти, гл. ас. д-р ЦВЕТОМИР ЦАНОВ
Сборникът може да бъде изтеглен оттук ?? http://departments.unwe.bg/.../%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb...

Приятно четене!

Галерия снимки от Юбилеен сборник на Катедра "МИО и бизнес" ...