Катедра "МИО и бизнес"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

сряда, 08 май 2019 15:14 /
Начало:
вторник, 09 юли 2019
Край:
вторник, 09 юли 2019
Място:
УНСС
Подробности:

Защитите на магистърска теза от специалностите на МИО, ще се проведат на 9 юли  2019 г. от 9,00 ч.

/залите ще се оповестят допълнително/.

СРОКОВЕ:.

До края на м.юни се подава молба, подписана от научен ръководител в катедрата /каб.3016/.

До 18 юни 2019 г. се подават документите в канцеларията на Магистър на първия етаж на УНСС /заглавна страница, подписана от научен ръководител; копия от дипломи за средно и висше образование, 2 бр.паспортни снимки и бележка от библиотеката, че не дължите книги/.

Предаване  на готовите магистърски тези подвързани със спирала и записани на диск се предават до 25 юни 2019 г. в катедрата /каб.3016/.

от катедра "МИО и бизнес"