Катедра "МИО и бизнес"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

петък, 11 януари 2019 9:12 /
Начало:
вторник, 26 март 2019
Край:
вторник, 26 март 2019
Място:
УНСС, залите допълнително
Подробности:

ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 26 МАРТ 2019 Г.

СРОКОВЕ:

1. До края на м.февруари молба за защита подписана от научен ръководител  в каб.3016.

2. До 5 март 2019 г. се предават в канцелария на Магистър на 1-вия етаж на вуза следните документи:

-копия от дипломи за средно и висше образование;

-паспортни снимки;

-заглавна страница на магистърската теза подписана от научен ръководител.

3. До 12 март 2019 г. се предава готовата магистърска теза на хартия и диск в каб.3016.


от катедрата