Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: сряда, 04 ноември 2020 10:59

Образователна и научна степен "Доктор"

Докторските програми в Катедра „МИО и бизнес“ са разработени и се развиват в съответствие със съвременните постижения на науката и отразяват актуалните проблеми и тенденции в световната икономика, международните икономически отношения и бизнес. Те включват запознаването на докторантите с актуалните български и световни литературни източници по избраната научна тема, както и включването им в научни конференции и (международни) проектни екипи, което им дава достъп до съвременните научни постижения в областта.

От самото си създаване катедрата работи в тясно сътрудничество с бизнеса, което позволява непрекъснато преплитане на теорията и практиката. През годините катедрата е обучила десетки докторанти, които са продължили кариерното си развитие както в академичната общност, така и в сферата на международния бизнес. Тематиката на дисертационните трудове, защитавани от докторантите на катедрата, е посветена на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременните направления на световното стопанство и МИО, международния бизнес и маркетинг,  теорията и практиката на европейската интеграция, международните финанси, международната конкурентоспособност, проблемите на глобализацията и регионализма.

През периода 2014-2019 г. общият брой обучавани докторанти в катедрата е 70. От тях 32 са завършили (26 защитили успешно, 5 отчислени без право на защита, 1 отчислен с право на защита) и 8 прекъснали.

През 2019 г. в процес на обучение са 30 докторанти, от които 13 са в редовна форма на обучение или 43.3% от общия брой обучавани през тази година докторанти, което бележи тенденция на повишаване на техния дял спрямо предишните години.

Успеваемостта на докторантите в катедра „МИО и бизнес“ е висока – през периода 2014-2019 г. делът на защитилите съставлява 81.25% от завършилите докторантура в катедрата.


Списък на докторантите в докторска програма „Световно стопанство и МИО“, защитили

успешно докторска степен в периода 2014 -2019 г.

 

Борислава Гълъбова

Научен ръководител: доц. д-р Даниел Данов

Тема на дисертационния труд: “Характерни особености и параметри на икономическото развитие на държавите от ико номическата и валутна общност на Централна Африка”

 

Валентин Билянски

Научен ръководител: доц. д-р Елка Мичева

Тема на дисертационния труд: “Връзки и взаимозависимости между валутните курсове и цените на суровините и тяхното Отражение върху ресурсно ориентираните икономики и международните пазари”

 

Васил Гечев

Научен ръководител: Доц. д-р Емил Химирски

Тема на дисертационния труд: “”еждународната търговия и проблемите на бедността”

 

Велислава Иванова

Научен ръководител: Доц. д-р Иван Стойчев

Тема на дисертационния труд: “Управление на международни проекти в контекста на устойчивото развитие”

 

Деян Руменов

Научен ръководител: Проф. Йорданка Статева

Тема на дисертационния труд: “Проблемът публични дългове в съвременния святизмерения и ефекти”

 

Димитър Иванов

Научен ръководител: Проф. д.ик.н. Бистра Боева

Тема на дисертационния труд: “Корпоративно управление и банков сектор”

 

Евстратиус Киприотелис

Научен ръководител: Проф. Георги Генов

Тема на дисертационния труд: “Global Political Economy: trends in the Directorate System of Control of Global Economy”

 

Желязко Вълчев

Научен ръководител: Доц. д-р Доброслав Моллов

Тема на дисертационния труд: “Управление на рисковете в глобалните  вериги за доставка”

 

Индрит Ценай

Научен ръководител: Доц. д-р Светла Бонева

Тема на дисертационния труд: “Финансиране на Албания от Европейските фондове. Възможности за използване на българския опит”

 

Йовко Йоцев

Научен ръководител: Доц. д-р Елка Мичева

Тема на дисертационния труд: “Ценови практики на европейския пазар на пътнически въздушни ските въздушни превози и предизвикателства пред българските авиокомпании”

 

Калина Тотева

Научен ръководител: Доц. д-р Антоанета Дънешка

Тема на дисертационния труд: “Националните пощенски оператори като активни участници в системата на международния бизнес”

 

Кристиан Желев

Научен ръководител: Проф. д.ик.н. Бистра Боева

Тема на дисертационния труд: “Корпоративно управление в развитието на международните фирмени отношения: предпоставка или бариера”

 

Магдалена Бонев

Научен ръководител: Доц.д-р Паскал Желев

Тема на дисертационния труд: “България в международната трудова миграция ефекти и възможности”

 

Маргарита Иванова

Научен ръководител: Доц. д-р Миланка Славова

Тема на дисертационния труд: “Глобално родените български компании като лидери в иновациите: фактори за успех”

 

Мария Козовска

Научен ръководител: Доц. д-р Елка Мичева

Тема на дисертационния труд: “Икономика на отпадъците в глобално и национално измерение”

 

Николай Мазаджиев

Научен ръководител: Проф. др Йорданка Статева

Тема на дисертационния труд: “Управление на финансовия риск на транснационални компании”

 

Олег Лозанов

Научен ръководител: Доц. д-р Миланка Славова

Тема на дисертационния труд: “Форми за навлизане на фирмата на външни пазари /Теоретични и практически аспекти/”

 

Пламена Клюсик

Научен ръководител: Проф. д-р Антоанета Василева

Тема на дисертационния труд: “Корпоративни стратегии за навлизане на нови задгранични пазари”

 

Светослав Младенов

Научен ръководител: Гл. ас. др Цветомир Цанов

Тема на дисертационния труд: “Дългови изкупувания (LBO сделки) - структуриране, финансиране и приложим управленски инструментариум в страни от Централна и Източна Европа”

 

Станислава Лалова

Научен ръководител: Проф. д.ик.н. Бистра Боева

Тема на дисертационния труд: “Корпоративно управление: модел за развитие на компаниите семейна собственост (международни аспекти)”

 

Стела Живкова

Научен ръководител: Проф. д.ик.н. Бистра Боева

Тема на дисертационния труд: “Международен бизнес и околна среда: тенденции и промени във формите на международния бизнес”

 

Стефан Петров

Научен ръководител: Доц. д-р Светлана Александрова

Тема на дисертационния труд: “Разпространение на финансови кризи в Европа”

 

Стоян Канатов

Научен ръководител: Доц. д-р Миланка Славова

Тема на дисертационния труд: “Икономически ефекти от трансграничното сътрудничество в България”

 

Стоян Нейчев

Научен ръководител: Проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов

Тема на дисертационния труд: “Икономически и социални ефекти от използването на кохезионните фондове на ЕС в областта на околната среда в България”

 

Тодор Тодоров

Научен ръководител: Проф. д.ик.н. Бистра Боева

Тема на дисертационния труд: “Управление на международни програми –фактор за развитие и реализиране на стратегическа програма”

 

Христо Драганов

Научен ръководител: Доц. д-р Светла Бонева

Тема на дисертационния труд: “Взаимодействие между бюджета на Европейския съюз и националните бюджети на държавите членки за постигане на целите на съюза”