Катедра "МИО и бизнес"

Преподаватели от Катедрата участват в международния проект EXPOVET - Joint VET Course for Export Experts

петък, 10 януари 2020 0:00

Преподаватели от Катедрата участват в международния проект EXPOVET - Joint VET Course for Export Experts

Неговото изпълнение цели да повиши с допълнително обучение квалификацията (до ниво EQF 6) на висшисти и безработни лица в областта на международната търговия. Обученията ще се предлагат от университети или учебни заведения, свързани с университетите.

Целите на проекта са:
- Разработване на съвместен курс за професионално образование и обучение /ПОО/ по въпроси, свързани с интернационализацията на бизнеса.
- Укрепване на транснационалното сътрудничество на малките и средни предприятия и доставчиците на ПОО.
- Подобряване и утвърждаване на предприемачески и комуникационни компетенции на студентите.
- Използване на различни компоненти за обучение на работа (стаж) и мобилност.

Очакваните резултати от проекта са:
- Уеднаквяване на квалификацията на експертите по международна търговия на ниво EQF 6
- Разработване на обща учебна програма в областта на международната търговия, предлагана от трите университета/обучаващи институти (доставчици на ПОО и висше образование)
- Усъвършенстване на уменията на целевите групи чрез предоставяне на знания в областта на международната търговия/интернационализация на бизнеса.
- Създаване на структура за устойчиво сътрудничество и осигуряване на прозрачност, и съпоставимост на квалификациите
- Улесняване на МСП да се възползват от ползите от интернационализацията чрез международна търговия
- Постигане на по-добро съответствие на нуждите от специфични умения с нуждите на пазара на труда в страните/регионите, участващи в проекта.

Организациите, участващи в проекта, са:
- Institute for Postgraduate Studies (IPS), division of the University of National and World Economy (UNWE)
- Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)
Federal Institute for Vocational Education & Training (BIBB)
- Greek International Business Association (SEVE)
- Bucharest University of Economic Studies (ASE)
- Association of Economic Universities of South - East Europe & Black Sea Area (ASECU)

Към момента са определени нуждите от предоставяне на практическо обучение в областта на експортните дейности и е изготвен профил на уменията и знанията, които трябва да притежават експортните специалисти.

Проектът продължава до края на 2020 г.

Галерия снимки от Преподаватели от Катедрата участват в международния проект EXPOVET - Joint VET C ...