Катедра "МИО и бизнес"

Специалности
Обновено: неделя, 30 юли 2023 9:56

Дистанционно обучение

 КАТЕДРА “МИО И БИЗНЕС” ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:


 


ierb_be822_1. Дист._Межд мениджмънт.png

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

"МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ – 3 СЕМЕСТЪРА" 

(ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ)


Специалността има за своя основна цел осигуряването на специализирана подготовка и задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и международните институции.

Завършилите специалността отговарят на изискванията за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местната администрация, във фирми с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

 УЧЕБЕН ПЛАН

ierb_be822_2. Дист_Межд фин и бизнес.png

 МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

"МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ И БИЗНЕС"

(ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ)


Магистърска програма „Международни финанси и бизнес“ е разработена и се предлага съвместно от катедра „МИО и бизнес“ и катедра „Финанси“ на УНСС. Специалността цели да осигури на студентите задълбочени познания за принципите и механизмите на функциониране на международните финансови пазари, основните участници и видовете инструменти, които се търгуват на тези пазари. Формират се умения за справяне и вземане на решения в сложната и динамична среда на микро и макро равнище.

Завършилите специалност „Международни финанси и бизнес“ притежават солидни финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация като финансови специалисти в международни компании, банкови и небанкови финансови институции, финансови регулаторни органи, в държавната и бизнес администрация и др.

 УЧЕБЕН ПЛАН 

ierb_be822_4. Дист._DIG MRKTG.png

ONLINE MASTER PROGRAMME

"DIGITAL MARKETING"

The master programme is prepared and implemented together with practitioners from digital marketing agencies in Bulgaria. Students get a comprehensive understanding of the nature of digital marketing, its integration into the company's overall marketing strategy, the use of digital marketing channels, the planning and execution of digital campaigns. They acquire knowledge and skills to use business intelligence systems, implement software business solutions for customer relations, as well as navigate the legal issues of digital business regulation at the national and international level.

Graduates of the master degree can be successfully integrated in various spheres of marketing activity, both in small and medium-sized enterprises and in large international companies. State and local administrations are also a possible career field, especially where the participation of marketing specialists is necessary for the implementation of communication with various groups of stakeholders.

 COURSE CURRICULUMierb_be822_3. Дист_УМП.png


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

"УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ"


Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

В резултат на придобитите компетенции в областта на  управлението  на  международни проекти, завършилите специалността могат  да  работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на  проекти, свързани с дигиталната икономика. Широкото им поле на професионална реализация включва още системата  на  държавното управление, както и неправителствения сектор.

 УЧЕБЕН ПЛАН