Катедра "МИО и бизнес"

Специалности
Обновено: понеделник, 14 август 2023 15:43

Редовно обучение

   

 КАТЕДРА МИО И БИЗНЕС ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

„МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“ (3 СЕМЕСТЪРА)


ierb_94d9e_1. МИО 3 сем.png

 

Тази магистърска програма е подходяща за бакалаври, които не са завършили специалност "МИО".

Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да осигури на обучаващите се възможности за реализация в международния бизнес и в държавните и международни институции. Обучението е насочено към тенденциите и процесите в световната икономика и обхваща всички основни направления в теорията и практиката на МИО.

Завършилите специалността имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация: български компании, профилирани в международния бизнес; глобални и международни компании; национални, международни и европейски институции.

 

ierb_7d859_5. Межд бизнес.png

Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност. 

Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании.

 УЧЕБЕН ПЛАН


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

INTERNATIONAL BUSINESS (2 SEMESTERS)

ierb_94d9e_6. Intl business.png

The master program was developed on the basis of consultations with managers of leading Bulgarian companies that participate in international business, and with representatives of the state administration that regulate this activity. It has a strong European orientation and is in line with the latest trends in the development of the global economy.

The purpose of the program is to prepare students for work in organizations with international economic activities. Graduates fulfil the specific requirements for holding positions at senior and middle management level in state and local administration and in companies with international operations. They have the necessary qualifications to work in international economic, commercial and financial institutions, as well as in multinational companies.

 COURSE CURRICULUMМАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ФОРЕКС И ДИГИТАЛНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ


 

ierb_94d9e_3. ФОРЕКС И ДИГИТАЛНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ.png

Специалността е една от най-новите в УНСС и се преподава от представители на пет катедри в университета. Обучаващите се в нея придобиват необходимите компетентности за инвестиране на международните валутни пазари и за хеджиране на валутния риск. Целта на обучението е подготовката на специалисти по валутна търговия, които да бъдат конкурентноспособни на глобалния пазар на труда.

Завършилите специалността са с финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация на капиталовите пазари, в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

УЧЕБЕН ПЛАН МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ierb_94d9e_2. УМП.png

Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

В резултат на придобитите компетенции в областта на  управлението  на  международни проекти, завършилите специалността могат  да  работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на  проекти, свързани с дигиталната икономика.

 УЧЕБЕН ПЛАНМАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ (2 СЕМЕСТЪРА)


ierb_94d9e_4. Дигитален маркетинг.png

Специалността е разработена и се осъществява съвместно с практици от дигиталните маркетингови агенции в България. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище.

Завършилите специалността могат да се реализират  успешно в различни сфери на маркетинговата дейност, както на малки и средни предприятия, така и на големи международни компании. Възможно поле на професионална реализация са също държавната и местната администрации, и особено там, където е необходимо участието на маркетингови специалисти за осъществяването на комуникацията с различни групи заинтересовани лица.

 УЧЕБЕН ПЛАНMASTER PROGRAMME

CLIMATE AND INTERNATIONAL BUSINESS

ierb_46200_Climate and Intl Business.png

The aim of the program is to prepare a new type of specialists with interdisciplinary knowledge about climate change and international business and opportunities for career in the economic and financial sectors, as well as in the state administration and non-governmental sector.

The master degree includes courses from various fields of knowledge, incl. climate and climate change, legal regulation of the fight for climate change in the EU, international climate finance, decarbonization and carbon trading, corporate sustainability, incl. business models and disclosure; international business operations and climate change, climate change and project finance. A logical transition to disciplines with an applied orientation is the group of disciplines in "Specialized training". They include digitization and climate change; ISO standards, IAS and corporate sustainability standards, carbon accounting; social dimensions of climate change.

Graduates of the "Climate and International Business" master degree possess knowledge, skills and competencies that correspond to the National Qualification Framework of the Republic of Bulgaria (Level 7) and the European Reference Framework of Key Competences for Lifelong Learning. In parallel, they acquire new knowledge corresponding to the new strategic directions of development of the national and economic, social and political systems.

 COURSE CURRICULUM