Катедра "МИО и бизнес"

Обучение
Обновено: петък, 21 август 2020 15:59

Специалности в ОКС "Магистър"

Катедра МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение.

I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра

Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да осигури на обучаващите се възможности за реализация в бизнеса и държавните структури. Обучението е специализирано в областта на световната икономика и обхваща всички направления на икономическата теория.

Завършилите специалността имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат конкурентно на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и предприемачи.

Учебен план-магистри спец. МИО 2 сем. 

Учебен план-магистри спец. МИО 3 сем. 


I.2. Международен бизнес - 2 семестъра на български и английски език

Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност. 

Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании.

Учебен план-спец. МБ на български език

Учебен плат-спец. МБ на английски език


I.3. Международни финанси и бизнес – в 2 и 3 семестъра

Специалността осигурява познания за финансовите инструменти и за бизнес средата и нейните механизми. Тя формира знания и умения за справяне в сложната международна финансова и бизнес среда на различни равнища.

Завършилите специалността притежават солидни финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Учебен план-спец. МФБ 2 сем.

Учебен план-спец. МФБ 3 сем.


I.4. Управление на международни проекти – в 2 и 3 семестъра

Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

В резултат на придобитите компетенции в областта на  управлението  на  международни проекти, завършилите специалността могат  да  работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на  проекти, свързани с дигиталната икономика.

Учебен план-спец. УМП 2 сем.

Учебен план-спец. УМП 3 сем.


I.5. Дигитален маркетинг – в 2 семестъра

Специалността е разработена и се осъществява съвместно с практици от дигиталните маркетингови агенции в България. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище.

Завършилите специалността могат да се реализират  успешно в различни сфери на маркетинговата дейност, както на малки и средни предприятия, така и на големи международни компании. Възможно поле на професионална реализация са също държавната и местната администрации, и особено там, където е необходимо участието на маркетингови специалисти за осъществяването на комуникацията с различни групи заинтересовани лица.

Учебен план-спец. Дигитален маркетинг


 

I.6. Теория и практика на валутната търговия (FOREX) – в 2 семестъра

Специалността е една от най-новите в УНСС и се преподава от представители на пет катедри в университета. Обучаващите се в нея придобиват необходимите компетентности за инвестиране на международните валутни пазари и за хеджиране на валутния риск. Целта на обучението е подготовката на специалисти по валутна търговия, които да бъдат конкурентноспособни на глобалния пазар на труда.

Завършилите специалността са с финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация на капиталовите пазари, в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Учебен план-спец. FOREX


I.7. Международен бизнес с преподаване на английски език – дуална програма (за българи и италианци) – в 4 семестъра

Дуална магистърска програма между УНСС и Университет по международни науки в Рим (UNINT). Дуалната магистърска програма e предназначена за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два семестъра се провежда в УНСС, а през третия и четвъртия – в UNINT, гр. Рим. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от UNINT и от УНСС. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим.

Учебен план-спец. МБ дуална програма


II. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

II.1. Международен мениджмънт – в 3 семестъра

Специалността има за своя основна цел осигуряването на специализирана подготовка и задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и международните институции.

Завършилите специалността отговарят на изискванията за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местната администрация, във фирми с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

 

II.2. Управление на международни проекти – в 2 и 3 семестъра

Магистърската програма цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

В резултат на придобитите компетенции в областта на  управлението  на  международни проекти, завършилите специалността могат  да  работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на  проекти, свързани с дигиталната икономика. Широкото им поле на професионална реализация включва още системата  на  държавното управление, както и неправителствения сектор.

Учебен план-спец. УМП 2 сем.

Учебен план-спец. УМП 3 сем.