Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: петък, 08 февруари 2019 15:29

Проекти

Преподавателите в катедра МИО и Бизнес активно участват и в редица национални и международни проект като ръководители и експерти. Някои от последните проекти ръководени от членове на катедрата са:

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТ

INNOTAL - Интегриране развиването на таланти към иновационните екосистеми във висшето образование, 586227-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP (2017 - 3067 / 001 - 001), с ръководител доц. д-р Иван Стойчев, 2017-2020 г

INKAMS-KA2-Стратегически партньорства „International Key Account Management & Sales", 2017-1-IT02-KA203-036707, с ръководител доц. д-р Миланка Славова, 2017-2019 г

 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ

Конвергенция в областта на потребителските цени при новите страни членки (нсч-12) след присъединяването им към ЕС – дълбочинен преглед, настоящо ниво и тенденции. Случаят с България, НИД НИ-4/2017, с ръководител доц. д-р Васил Петков, 2017-2019 г

Съвременни аспекти на регулирането на финансовите пазари, НИД НИ-3/2017, с ръководител проф. д-р Йорданка Статева, 2017-2019 г

Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България, НИД НИ-5/2017, с ръководител доц. д-р Светлана Александрова, 2017-2019 г

Интернационализацията като фактор за конкурентоспособността на УНСС, НИД НИ-20/2017, с ръководител доц. д-р Паскал Желев, 2017-2018 г

Европейският стълб на социалните права като инструмент за социално сближаване в съюза и постигане на догонващо развитие на България, НИД НИ-9/2018, с ръководител гл.ас. д-р Моника Емилова Моралийска-Иванова, 2018-2020 г

Корпоративно управление и глобални вериги на доставки, НИД НИ 1-10/2014, с ръководител проф. д.ик.н. Бистра Боева, 2014-2017

Европейският енергиен съюз: състояние и перспективи, НИД НИ-13/2016, с ръководител доц. д-р Светла Бонева, 2016-2018 г