Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: понеделник, 26 февруари 2018 14:28

ОКС Магистър

Специалност „Икономика на човешките ресурси“

Специализация „Управление на човешките ресурси“

Основната цел на магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ е  да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм.

Основната задача на обучението е да предостави знания и да формира практически умения за успешна професионална подготовка и реализация  в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Обучението в магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ е насочено към  овладяване на фундаментални и практико-приложни знания, което намира отражение в структурирането на учебните дисциплини.

Обучението в магистърската  програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ е насочено към изграждане на ключови компетентности, които са в основата на успешното интегриране в съвременния трудов пазар: 

 • способности за  изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • умения за  анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • способност за подготовка и организиране на  дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • умения за ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения като се използват богат набор от техники и подходи;
 • способност за разработване  и аргументиране на  идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на  предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със срок  на обучение четири семестъра е предназначена за завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”.

Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със срок  на обучение три семестъра е предназначена за завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър”  по специалности от професионално направление “Икономика”.

Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със срок  на обучение два семестъра е предназначена за завършили ОКС “Бакалавър” по специалност  “Икономика на човешките ресурси” и специалност “Икономика и организация на труда”.

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар.

Завършилите специалност “Икономика на човешките ресурси” със специализация “Управление на човешките ресурси” се реализират  успешно като ръководители, експерти или специалисти в: централната и местната администрация, в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации; структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации, центровете за социално подпомагане, застрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, агенциите за подбор на персонал, консултантските организации и др.

Завършилите специалност “Икономика на човешките ресурси” със специализация “Управление на човешките ресурси” в ОКС “Магистър” имат възможност да продължат обучението си в ОНС “Доктор”.


Специалност „Застраховане и социално дело“

Основната цел на магистърската програма по „Застраховане и социално дело“ е  да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм.

Основната задача на обучението е да предостави знания и да формира практически умения за успешна професионална подготовка и реализация  в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Обучението в магистърската програма по „Застраховане и социално дело“ е насочено към  овладяване на фундаментални и практико-приложни знания, което намира отражение в структурирането на учебните дисциплини.

Обучението в магистърската  програма по „Застраховане и социално дело“ е насочено към изграждане на ключови компетентности, които са в основата на успешното интегриране в съвременния трудов пазар: 

 • способности за  изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • умения за анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • способност за подготовка и организиране на  дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • умения за ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения като се използват богат набор от техники и подходи;
 • способност за разработване  и аргументиране на  идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на  предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

            Магистърската програма по специалност „Застраховане и социално дело“ със срок  на обучение четири семестъра е предназначена за завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”.

Магистърската програма по специалност „Застраховане и социално дело“ със срок  на обучение три семестъра е предназначена за завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър”  по специалности от професионално направление “Икономика”.

Магистърската програма по специалност „Застраховане и социално дело“ със срок  на обучение два семестъра е предназначена за завършили ОКС “Бакалавър” по специалност “Застраховане и социално дело”.

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар.

Завършилите специалност “Застраховане и социално дело” могат успешно да се реализират на пазара на труда като ръководители, експерти и специалисти в:  застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации; централната и местната администрация, в т.ч: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации и др.

Завършилите специалност “Застраховане и социално дело” в ОКС “Магистър”  имат възможност да продължат обучението си в ОНС “Доктор”.

Специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“

Основната цел на магистърската програма по „Здравословни и безопасни условия на труд“ е  да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с международните стандарти за професионализъм.

Основната задача на обучението е да предостави знания и да формира практически умения за успешна професионална подготовка и реализация  в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Обучението в магистърската програма по „Здравословни и безопасни условия на труд“ е насочено към  овладяване на фундаментални и практико-приложни знания, което намира отражение в структурирането на учебните дисциплини.

Обучението в магистърската  програма по „Здравословни и безопасни условия на труд“ е насочено към изграждане на ключови компетентности, които са в основата на успешното интегриране в съвременния трудов пазар: 

 • способности за  изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • умения за анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • способност за подготовка и организиране на  дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • умения за ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения като се използват богат набор от техники и подходи;
 • способност за разработване  и аргументиране на  идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на  предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

            Магистърската програма по специалност “Здравословни и безопасни условия на труд” е предназначена за всички, независимо от завършената специалност в ОКС “Бакалавър”  или ОКС “Магистър”.

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар.

Завършилите специалност “Здравословни и безопасни условия на труд” се реализират  успешно като ръководители, експерти или специалисти в: централната и местната администрация, в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Главната инспекция по труда, Националния осигурителен институт, Агенцията по заетостта, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации; структурните звена по безопасност и здраве при работа и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации, консултантските организации,  службите по трудова медицина  и др.

Завършилите специалност “Здравословни и безопасни условия на труд” в ОКС “Магистър”  имат възможност да продължат обучението си в ОНС “Доктор”.