Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: сряда, 28 февруари 2018 15:42

Програма за Държавен изпит

 

 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА

за държавен изпит на студентите от специалност “Икономика на човешките ресурси”, ОКС “Бакалавър”

 

 1. Демографски основи на пазара на труда.
 • Населението в трудоспособна възраст като основен източник на предлагането на труд
 • Показатели и подходи за изучаване на раждаемостта  
 • Показатели и подходи за изучаване на смъртността     
 • Теорията на демографския преход           
 • Показатели и подходи за изучаване на миграцията      
 • Показатели и подходи за изучаване на населението в трудоспособна възраст като източник на предлагането на труд         

    2.    Човешки капитал и инвестиции в човешки капитал.

 • Същност на човешкия капитал
 • Човешкият капитал – гледни точки и подходи за измерване/оценка 
 • Инвестиции в човешки капитал
 • Доходност на инвестициите в човешки капитал
 • Тенденции в развитието на човешкия капитал

    3.    Трудов пазар – същност и особености.

 • Същност на трудовия пазар
 • Стоките и сделките на трудовия пазар
 • Особености на трудовия пазар
 • Трудовата борса като институция на трудовия пазар

    4.   Съвършеният трудов пазар и постигането на равновесие.

 • Необходими условия (предпоставки) за съществуване на съвършен трудов пазар
 • Търсенето на труд на съвършения трудов пазар
 • Предлагането на труд на съвършения трудов пазар
 • Равновесието на съвършения трудов пазар
 • Измененията в търсенето и предлагането на съвършения трудов пазар
 • Ограниченията на съвършената конкуренция

    5.    Търсене на труд.

 • Комбинирането на труд и капитал: закон за намаляващата възвръщаемост 
 • Пределният подход на търсенето на труд и заетостта във фирмата
 • Пазарно (агрегирано) търсене на труд
 • Еластичност на търсенето на труд
 • Фактори, които определят еластичността на търсенето на труд
 • Използване на еластичността на търсенето на труд в различни практически ситуации
 • Вътрешният пазар на труда и търсенето на труд

     6.   Предлагане на труд.

 • Основни въпроси на теорията за избора между работно и свободно време  
 • Ситуации на изменение на заплащането и на допълнителния доход.
 • Ефект на дохода и ефект на заместването
 • Предлагането на труд и продължителността на работната седмица при нарушени условия на съвършена конкуренция
 • Решенията в домакинството за предлагането на труд
 • Участието в работната сила и предлагането на труд
 • Данъците и решенията за предлагане на труд

     7.   Заетост – същност, показатели за измерване и разновидности.

 • Същност и основни понятия, свързани със заетостта
 • Показатели за измерване на заетостта
 • Видове заетост
 • Особености и тенденции в развитието на заетостта в България

     8.   Безработица – същност, показатели за измерване и разновидности.

 • Същност и основни последици от безработицата
 • Показатели за измерване на безработицата
 • Видове безработица
 • Особености и тенденции в развитието на безработицата в България

    9.    Политики по заетостта и безработицата.

 • Необходимост от съществуването на политики по заетостта и безработицата
 • Видове политики по заетостта и безработицата- активни и пасивни политики
 • Европейската стратегия за заетост и стратегическа програма Европа 2020
 • Политика по заетостта и безработицата в България

    10.  Разходи за труд и възнаграждения.

 • Същност, структура и особености на разходите за труд и възнагражденията          
 • Пазарни нива на разходите за труд и възнагражденията
 • Фактори, влияещи върху разходите за труд и възнагражденията
 • Проблеми, свързани с разходите за труд и възнагражденията в България

     11. Производителност на труда.

 • Същност и особености на производителността на труда. Основни фактори, влияещи върху производителността на труда
 • Основни показатели за измерване на производителността на труда 
 • Анализ, оценяване и методи за подобряване на производителността на труда
 • Значение на производителността на труда за конкурентоспособността и благосъстоянието

     12. Осигурителни системи – същност, елементи и основни разновидности.

 • Същност на осигурителните системи, като част от социалната сигурност
 • Основни понятия, свързани с осигурителните системи
 • Вход, изход, околна среда и елементи на осигурителните системи
 • Възможни класификации на осигурителните системи

     13. Пенсионни системи в България.

 • Базовото задължително пенсионно осигуряване (първи стълб)
 • Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (втори стълб)
 • Доброволното пенсионно осигуряване (трети стълб)

     14. Системи за осигуряване при болест и майчинство, при безработица и при трудова злополука и професионална болест в България.

 • Осигуряване за общо заболяване и майчинство
 • Осигуряване за трудова злополука и професионална болест
 • Осигуряване за безработица

     15. Здравно осигуряване в България.

 • Задължително здравно осигуряване
 • Доброволно здравно осигуряване

     16. Организация на труда и трудови стандарти.

 • Същност и особености на организацията на труда и организацията на трудовата дейност в предприятието
 • Промените в трудовата дейност и превръщането на предприятието в лидер на промените
 • Основни направления (елементи) на организацията на трудовата дейност
 • Същност и значение на трудовите стандарти. Класификация
 • Основи на разработването и внедряването на трудовите стандарти
 • Основни трудови стандарти в предприятието

     17. Организационно поведение и организационна култура.

 • Индивидуални различия, възприятия, причинни характеристики
 • Мотивация, отношение, ангажираност
 • Организационни теории, групи (формални, неформални)
 • Междуличностно поведение в групата
 • Групова динамика
 • Организационна култура – форми, функции
 • Класификации на културата

     18. Управление на човешките ресурси в организациите.

 • Същност и особености на управлението на човешките ресурси в организациите
 • Същности и особености на системите за управление на човешките ресурси в организациите
 • Елементи на системите за управление на човешките ресурси в организациите и техните основни характеристики

    19. Системи за възнаграждения в организациите.

 • Концепцията „Общо възнаграждение“
 • Същност и роля за системите за възнаграждения в организациите
 • Планиране на разходите за възнаграждения
 • Оценяване и групиране на длъжностите
 • Основни заплати
 • Допълнителни възнаграждения и обезщетения
 • Допълнителни изгоди
 • Немонетарни възнаграждения
 • Общ компенсационен пакет и администриране на възнагражденията

    20. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • Същност, обхват и значение на здравословните и безопасни условия на труд. Международна и национална нормативна база
 • Елементи на здравословните и безопасни условия на труд. Изисквания към инвестиционния процес, към работното оборудване и към работната среда
 • Система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
 • Трудови злополуки и професионални заболявания – същност, установяване, документиране
 • Контрол по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – същност, видове, санкции.

     21. Индустриални отношения – същност, субекти и основни модели. Индустриалните отношения в България.

 • Същност на индустриалните отношения
 • Модели на индустриалните отношения
 • Субекти на индустриалните отношения
 • Колективно трудово договаряне
 • Индустриални акции
 • Индустриалните отношения в България

     22. Социална политика.

 • Социална държава – типове социални държави, граници и предизвикателства пред социалната държава
 • Същност, функции, обхват и финансиране на социалната политика
 • Европейска социална политика
 • Социална политика в областта на труда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Социална политика в областта на доходите, социално осигуряване и социално подпомагане

 

 

Литература:

 • Дулевски, Л., Стефанов, Л., Атанасова, М., Паунов, М., Павлов, Н., Малешков, Хр., Икономика на труда, Издателски комплекс - УНСС, С., 2016 г.
 • Атанасова, М., Мениджмънт на човешките ресурси – теория и практика, Авангард Прима, С., 2015 г.
 • Евгениев, Г., Трудови стандарти, Стопанство, С., 2005 г.
 • Евгениев, Е., Основи на здравословните и безопасни условия на труд“, Издателски комплекс - УНСС, С., 2015 г.
 • Масларова, Е., Социална политика – реалност и предизвикателства, ИК „Земя“, 2015 г.
 • Паунов, М, Паунова, М., Паунов, А., Организационно поведение, Сиела, С., 2013 г.
 • Паунов, М., Организационна култура, ИК на УНСС, 2015 г.
 • Стефанов, Л., Пейчева, М., Управление на човешките ресурси, Тракия-М, С., 2013 г.
 • Стефанов, Л., Системи за възнаграждения (теория, практика, дизайн), част първа, Тракия М, С., 2015 г.
 • Шопов, Д., Индустриални отношения, Стопанство, С., 2006 г.