Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Обновено: сряда, 28 февруари 2018 10:57

Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър”

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за провеждане на държавен изпит за студентите от ОКС "Бакалавър",

специалност "Икономика на човешките ресурси "

 

 1. Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   с    провеждане    на   държавен    изпит   по специалността.
 2. В учебния план на специалността за държавния изпит са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост от 250 часа.
 3. Държавният изпит се провежда съгласно държавните изисквания за дипломиране пред  държавна изпитна комисия от най-малко трима хабилитирани преподаватели, назначени със заповед на заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение.
 4. Изпитите се провеждат по приета от катедрения съвет и утвърден от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение тематична програма.
 5. Тематичната програма за държавен изпит обхваща основни въпроси от изучаваните дисциплини в специалност "Икономика на човешките ресурси" и се оповестява не по-късно от три месеца преди датата на изпита на електронната страница на катедрата и/или по друг подходящ начин.
 6. Катедрата  определя  не  по-късно  от три  месеца  преди  датата  на изпита преподаватели,  с  които  студентите  могат  да  се   консултират, съобразно тематичната насоченост на въпросите от въпросника за държавен изпит.
 7. До държавен изпит се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити по учебния план на специалността.
 8. След приключване на последната изпитна сесия, студентите от специалността подават молба-образец за полагане на държавен изпит в отдел "Студенти" в определения за това срок.
 9. Държавният изпит се провежда от държавна изпитна комисия, в срокове, утвърдени и оповестени с учебния график за съответната учебна година, а датата за провеждане  на държавния изпит  се  определя  със  заповед  на заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение и се оповестява най-малко 30 календарни дни преди изпита чрез отдел "Студенти" , катедра "Човешки ресурси и социална защита" и електронната страница на катедра „Човешки ресурси и социална защита“.
 10. Държавният изпит се провежда като електронен тест, в който са включени въпроси от всички теми, посочени в тематичната програма.
 11. Всеки въпрос, включен в теста е с 5 възможни отговора, като само един от тях е правилен.
 12. Времето за попълване на теста е 90 (деветдесет) минути.
 13. За всеки правилен отговор студента получава по 1 точка, а за неправилен или немаркиран отговор – 0 точки.
 14. Преди започването на държавния изпит в съответствие с изискванията  на процедурите за провеждане на изпит в Тестовия център по съответния ред се проверява самоличността (чрез представяне на документ за самоличност) на явяващите се студенти.
 15. Председателят или член на държавната изпитна комисия дава указания за провеждане на изпита, като обявява началото и края на изпита.
 16. При провеждане на държавния изпит студентите спазват изискванията за самостоятелна и спокойна работа.
 17. По време на провеждането на държавния изпит се забранява ползването на мобилни телефони и други технически средства, както и всеки опит за преписване и/или разговори с други студенти, като нарушаването на тези забрани води до анулиране на изпита и поставяне на слаба оценка на съответния студент.
 18. Комисията за провеждане на държавния изпит определя конкретната скала за формиране на оценките въз основа на постигнатите резултати, като базата е средният брой точки, получени от всички студенти, явили се на държавния изпит.
 19. Решението за крайните оценки за резултатите от държавния изпит се взема на закрито заседание на държавната изпитна комисия след приключване на изпита.
 20. В деня на провеждането на държавния изпит, държавната изпитна комисия оповестява крайните оценки на студентите от държавния изпит и ги внася в студентските книжки,  в изпитния протокол и в главната книга.
 21. Документите за резултатите на студентите от електронния тест се съхраняват в катедра "Човешки ресурси и социална защита“ за срок от една година.

 

 

 

П Р А В И Л А

 

 за  провеждане на държавен изпит

за студентите от ОКС “Бакалавър”,

специалност “Застраховане и социално дело”

 

 1. Обучението на студентите от ОКС “Бакалавър”, специалност “Застраховане и социално дело” завършва с провеждане на държавен изпит по специалността.
 2. В учебния план на специалността за държавния изпит са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост от 250 часа.
 3. Изпитите се провеждат по приет от Катедрения съвет и утвърден от зам.-ректора по обучението в ОКС “Бакалавър” въпросник.
 4. Въпросникът за държавен изпит обхваща основни въпроси от изучаваните дисциплини в специалност “Застраховане и социално дело”.
 5. До държавен изпит се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити по учебния план на специалността.
 6. След приключване на последната изпитна сесия, студентите от специалността подават молба-образец за полагане на държавен изпит в отдел “Студенти” в определения за това срок.
 7. Държавният изпит се провежда от държавна изпитна комисия, в срокове утвърдени и оповестени с учебния график за съответната учебна година.
 8. Датата за провеждане на държавния изпит се определя със заповед на зам.-ректора по обучението в ОКС “Бакалавър” и се оповестява чрез отдел “Студенти” и катедра “Човешки ресурси и социална защита”.
 9. Преди започването на държавния изпит Държавната комисия проверява самоличността на явяващите се студенти.
 10. Председателят или член на Държавната комисия дава указания за провеждане на изпита, като обявява началото и продължителността на изпита.
 11. При провеждане на държавния изпит студентите спазват изискванията за самостоятелна и спокойна работа.
 12. Забранява се ползването на мобилни телефони и други технически средства по време на провеждане на държавния изпит.
 13. Всеки опит за преписване на държавния изпит води до неговото анулиране и поставяне на слаба оценка на съответния студент.
 14. Държавният изпит е писмен, като включва разработване на три въпроса от въпросника.
 15. Въпросите се теглят на случаен принцип в залата за провеждане на държавния изпит, непосредствено преди неговото започване и в присъствието на Държавната комисия и на студентите, явяващи се на държавен изпит.
 16. Продължителността на писмения държавен изпит е два астрономически часа.
 17. По преценка на Държавната комисия след приключване на проверката на писмения изпит може да се проведе и устен изпит по уточняващи въпроси.
 18. Решението за крайната оценка за резултатите от държавния изпит се взема на закрито заседание на Държавната комисия след приключване на изпита.
 19. На заключителното заседание комисията формира предварителна осреднена оценка по шестобалната система, въз основа на оценките, поставени от отделните членове на комисията.
 20. Окончателната крайна оценка от държавния изпит се определя въз основа на получената осреднена оценка, като тя се закръглява към цяло число (например при осреднена оценка от 5.50 и нагоре окончателната крайна оценка е отличен 6.00; при осреднена оценка по ниска от 5.50 до 4.50, окончателната крайна оценка е много добър 5.00).
 21. Крайните оценки на студентите от държавния изпит се оформят и оповестяват от Държавната комисия в деня на провеждането на държавния изпит.
 22. Оценките се отразяват в студентските книжки и в изпитния протокол за държавния изпит в деня на провеждане на изпита, а в главната книга – съобразно с установените в УНСС срокове и изисквания.