Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Публични лекции на преподаватели от Общоикономически факултет

сряда, 19 ноември 2014 12:41

Публични лекции на двама преподаватели, придобили научното звание „доцент“, организира Общоикономическият факултет на университета. На представянето на новите хабилитирани лица в зала „Научни съвети“ - доц. д-р Стела Ралева от катедра „Икономикс“ и доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ -  присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, преподаватели и студенти.

Традиция на нашия факултет е новоизбраните преподаватели с по-висока академична длъжност да представят хабилитационните си постижения, посочи при откриването на форума доц. д-р Лилия Йотова. Тя представи доц. д-р Стела Ралева и доц. д-р Тодор Тодоров като изявени и обичани преподаватели, изследователи и участници в много научни проекти.
 
Публична лекция на тема „Инфлация и икономически растеж“ изнесе доц. д-р Стела Ралева от катедра „Икономикс“. Тя се спря на хабилитационния си труд, изследващ годините на т.нар. преход от 1990 г. насам и очерта основните му характеристики, формулира своите научно-изследователски тези, обектите и предметите на проучване, методологията на изследването и др. Доц. Ралева открои инфлационните цикли, паричните фактори на инфлацията, темповете на растеж на годишната работна заплата, характеризира динамиката на БВП, спря се на производствената структура, промените в труда, капитала и факторната производителност, анализира динамиките на общото ценово равнище и на реалния БВП в България.
 
На тема „Скрита безработица в България“ говори доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Той конкретизира някои проблеми, свързани с оценката на скритата безработица у нас, методологичния подход на изследването, сравнителния анализ на структурата при безработните, социално-икономическите последици на скритата безработица в контекста на реалните равнища на безработицата, непълното използване на трудовия потенциал, недостига на работна сила на пазара на труда, застаряването на населението, икономическата неравнопоставеност и социалната изолация. Доц. Тодоров посочи основните резултати от изследването си и даде прогнози за развитието на процеса.
 

Галерия снимки от Публични лекции на преподаватели от Общоикономически факултет ...