Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Обновено: сряда, 07 ноември 2012 12:15

История

Катедра „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС и води началото си от 1920 г., когато е основан предшественикът му - Свободният университет за политически и стопански науки - София. През 1922 г. западните езици са включени в учебните планове на специалностите от трите отдела на СУПСН (дипломатическо-консулски, административно-финансов и търговско-стопански). През 1952 г. във ВИИ "Карл Маркс" са оформени 15 катедри, една от които е езиковата катедра. Активизирана е научната дейност на преподавателите от катедрата, които публикуват свои научни разработки в "Трудове на ВИИ". През 1982 г. катедрата се разделя на катедра "Славянски езици" и катедра "Западни езици", а през 1990 г. е основан Факултет "Чужди езици и приложна лингвистика" с декан проф. д-р Н.Михов и катедри Английски език, Западни езици и Славянски езици. През 1993 г. факултетът се преобразува в Департамент "Чужди езици и приложна лингвистика". В настоящия си вид катедрата съществува от 2000 г. с ръководител катедра проф.д-р Н.Михов, а от 2005 г- - доц. д-р Даниела Кох-Кожухарова.

Катедра "ЧЕПЛ" се състои от шест сектора - английски, немски, френски, испански, руски и български език. Основна цел на катедрата е да осигури съвременно чуждоезиково обучение, съобразено със стандартите на Съвета на Европа.  

Катедрата осигурява специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата  осигурява и обучение по български език за чужденци. Преподаватели от катедрата   участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат  икономическа и художествена литература, документи и правилници  за български и международни организации. Преподаватели от катедрата  са и в дългогодишно тясно сътрудничество с МОМН във връзка с националните олимпиади по испански, френски и руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към Отделение ИСК към УНСС, създадена на 16 февруари 2005 г. с решение на Академичния съвет на УНСС.