Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Обновено: четвъртък, 17 януари 2013 12:39

Специалности

Катедра "ЧЕПЛ" обучава  студентите, които са положили конкурсен изпит по чужд език от следните направления и специалности:

I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки;

II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; Политология