Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Обновено: вторник, 26 септември 2017 11:17

Обучение

            Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" обучава всички студенти в направленията и специалностите с изучаване на чужд език. Бакалавърска степен, които са положили успешно приемен изпит по английски, немски, испански, френски или руски, а именно:. 

            I и II курс   направление Икономика с чуждоезиково обучение, Икономика с преподаване на английски език, Политически науки , които полагат накрая на II курс Държавен изпит по съотвeтния I чужд език ;  

           III и IV курс специалност Международни икономически отношения,  Международни отношения, Европеистика и Политология, които полагат накрая на IV курс Държавен изпит по съотвeтния II чужд език.

             Също така катедрата обучава и студентите от  I и II курс  направление Обществени комуникации и масмедии по английски и френски език, както и по Съвременен български език - лекции и упражнения.

             В IV курс специалност Международни икономически отношения преподавателите по български език водят лекции по Делова кореспонденция.

             Катедрата осигурява и обучение по български език за чуждестранни студенти от I и II курс направление Икономика с чуждоезиково обучение, Икономика с преподаване на английски език, Политически науки , които полагат накрая на II курс Държавен изпит.

           Преподавателите по английски език осъществяват  обучение в съвместна международна магистърска програма по европейски бизнес и финанси с университета в гр.Нотингам – лекции и упражнения