Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Обновено: петък, 21 септември 2012 11:14

Проекти

Проект / Програма, НИД 21.03-56/2009, Дипломатическите документи на руски и български език и установяване на междуезиковата еквивалентност, 10.05.2009, 10.05.2011

Проект / Програма, 59/2009, „Изготвяне на критерии за подбор на текстове с икономическа насоченост за нуждите на чуждоезиковото обучение в УНСС”, 15.05.2009, 15.05.2011

Проект / Програма, 23, Национална Олимпиада по испански език, МОМН, 4.12.2009, 4.05.2010

Проект / Програма, 2009-4774/007-001YT7PSIQ7, E: Youth- European Youth co-operates in underlining their territorial heritage

Проект / Програма, Международен семинар "Обучението по немски език в рамките на висшето образование" - Мюнхен, Германия