Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето"

понеделник, 16 ноември 2020 9:59

В навечерието на Деня на народните будители катедра „Чужди езици и приложна лингвистика" (ЧЕПЛ) проведе юбилейна научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето". Събитието се реализира в хибриден формат – присъствено в зала „Тържествена“ и онлайн в платформата MS Teams - на 30 и 31 октомври т.г.

Във форума взеха участие чуждестранни англицисти, испанисти и русисти от Великобритания, Испания, Турция, Македония, Швейцария, Полша и партньори на чуждоезиковата ни катедра от СУ „Св. Кл. Охридски“, НБУ, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ "Тодор Каблешков" и др. 

                                                                                                          

flal_470eb_1. Даниела Иванова.jpg

Фигура 1

Проф. д-р Даниела Иванова, в.и.д. зам.-ректор по учебната дейност, ст. преп. д-р Калина Братанова, научен секретар на катедра „ЧЕПЛ“ и модератор на конференцията,  доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра „Международни отношения“, ст. преп. д-р Албена Стефанова и доц. д-р Антония Пенчева (от ляво надясно)

Проф. д-р Даниела Иванова поздрави участниците и очерта значимата роля на чуждоезиковото обучение в академичната подготовка на студентите – бъдещи професионалисти в областта на икономиката и бизнеса, на международните отношения и дипломацията. Тя подчерта благоприятните тенденции в академичното израстване на колегията от „ЧЕПЛ”, която в последните години качествено промени своя облик от преимуществено преподавателско звено в пълноправен член и на научноизследователската ни общност със своите хабилитирани преподаватели, доктори и докторанти. Проф. Иванова изтъкна заслугите на катедрата при поддържане на тесни връзки с посолствата в София и със сродни академични звена от български и чуждестранни университети.

С приветствие към катедра се обърна и доц. д-р Пламен Ралчев, който посочи, че обучението по чужди езици и култури е неизменна и съществена част от цялостната подготовка на студентите от факултет „Международна икономика и политика”.

Поздравителни адреси се получиха от руски и испански университети, от посолството на Кралство Испания у нас, от декана на факултет „Международна икономика и политика“ доц. д-р Мария Бакалова, от ръководителя на катедра ”Политология” доц. д-р Блага Благоева, както и от ръководителите на катедрите ”Испанистика и португалистика”,  „Англицистика и американистика” и ”Руски език” на СУ „Св. Кл. Охридски“, от ръководителя на департамент „Чужди езици и култури” на НБУ, от бивши преподаватели от катедра „ЧЕПЛ“, в т.ч. от проф. д-р Николай Михов, бивш ръководител на катедрата-столетница, и много други.

flal_470eb_2. Поздравителен адрес.jpg

Поздравителен адрес от посолството на Кралство Испания у нас

Проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедра „ЧЕПЛ“, испанист и полиглот, добре позната в академичните среди в България и чужбина, изнесе дистанционно първия пленарен доклад. Тя поздрави организаторите и участниците в конференцията и представи в диахронен план развитието на чуждоезиковото обучение в УНСС през годините, като очерта положителните тенденции в академичното израстване на колегията. Проф. Кох-Кожухарова представи трите научно-практически семинара с чуждестранно участие, проведени от катедрата в УОБ – Равда: „Иновативни образователни технологии в чуждоезиковото обучение” (2017 г.), „Езикът на геополитиката в епохата на постистината” (2018 г.) и „Междукултурната комуникация – културна специфика и езикови универсалии” (2019 г).            

Ръководителят на катедрата очерта успехите на катедрата в чуждоезиковото обучение в ИСК, на приемните и държавните изпити по чужд език, които илюстрира с таблици с броя на студентите, изучаващи английски, испански, руски, немски и френски език като първи, след приемен изпит или втори избираем чужд език и др.

Проф. Кох-Кожухарова изтъкна, че на чуждоезиковото обучение в УНСС и по повод на неговия 100-годишен юбилей е посветена и статия в най-авторитетното списание за чуждоезиково обучение у нас - ЧЕО, издание на Азбуки, брой 2 от 2019 г., в която проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, методист от СУ, доскорошен съвместител в катедрата и главен редактор на изданието, изследва добрите практики в нашата филологическа катедра през призмата на лингводидактологическата археология.

flal_470eb_3. Проф. Кох-Кожухарова.jpg

Проф. д-р Кох-Кожухарова презентира на тема Сто години чуждоезиково обучение в УНСС - история и съвременност

Специални гости на конференцията бяха доц. д-р Марк Кржановски от Университета Брюнел в Лондон, главен редактор на специализираното академично списание на IATEFL – издание на  Международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език, и проф. д.ф.н. Гусман Тирадо, русист и полиглот от Гранадския университет в Испания, съпредседател на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература  МАПРЯЛ, които изнесоха пленарни доклади. В своята онлайн презентация доц. Кржановски представи основните постижения и предизвикателства в преподаването на английски език за специализирани академични цели, а проф. Тирадо запозна аудиторията с някои актуални проблеми в преподаването на теорията и практиката на превода.

flal_470eb_4. Кржановски.jpg

Доц. Кржановски и ст. преп. д-р Албена Стефанова

Тридесет и петте участници разискваха богата гама от въпроси, свързани с академичното обучение по чужд език, култура и цивилизация, а като фокус на докладите и дискусиите се очертаха възможностите и потенциалните рискове, свързани с преподаването в дигитална среда.

flal_470eb_5. Зала Тържествена.jpg

В зала „Тържествена“

Преподаватели от секторите „Руски език”, „Испански език” и „Английски език” на катедра „ЧЕПЛ“ представиха академичните издания за студентите от УНСС (1980 – 2020)както и избрани монографии на колегията.

flal_470eb_6. Проф. Кох и доц. Кожухарова.jpg

flal_bf67e_7. Доц. Пенчева.jpg

Проф. Кох и доц. Кожухарова

 Доц. Пенчева

Сред презентациите особено силно впечатление направиха докладите „Дигиталните умения по време на пандемия” на ст. преп. Радмила Каишева, ст. преп. Офелия Памукчиева и преп. Лиляна Тодорова от сектор „Английски език”; „Обучавайки другите, се обучаваме самите ние: за уроците на Д. Мефанов” на гл. ас. д-р Дора Мънчева от СУ „Св. Климент Охридски“; „Съвременните принципи на оценяване през призмата на текущия контрол” на доц. д-р Екатерина Попкова от МГИМО - Москва и др. Откроиха се и презентациите по актуални проблеми на  чуждоезиковото обучение като „Платформи за онлайн преподаване: добри университетски практики” на проф. д-р Дияна Янкова от НБУ; „Българистика – проект на НБУ в Московския държавен лингвистичен университет” на доц. д-р Татяна Фед от НБУ; „El profesor en la era digital: problemas y desafíos” на д-р Даниела Александрова, също от НБУ, и много други.

flal_bf67e_8. Радмила Каишева.jpg

Ст. преп. Радмила Каишева и преп. Лиляна Тодорова от катедра „ЧЕПЛ“

Докладите от конференцията "100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" ще бъдат публикувани в научните издания на нашия университет.

 

Прикачени файлове:

application/pdf Поздравителен адрес Алфредо Н.Атанасоф -Аржентина.pdf - 930 KB

application/pdf доц.М.Бакалова-поздравителен адрес.pdf - 569 KB

image/jpeg доц.Бл.Благоева-поздравителен адрес.jpg - 712 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Испания - поздравителен адрес.docx - 37 KB

application/pdf СУ-доц.Ал.Главанакова-поздравителен адрес-Англицистика.pdf - 318 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document СУ-доц.Т.Пантева-поздравителен адрес-испанистика и португалистика.docx - 21 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document СУ-доц.С.Петкова-поздравителен адрес -руски език.docx - 186 KB

application/pdf ВСУ Черноризец Храбър-поздравителен адрес.pdf - 660 KB

application/pdf ПУ Паисий Хилендарски-поздравителен адрес.pdf - 730 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ст.пр.Рия Алтимирска-спомени.docx - 19 KB

application/pdf проф.Михов - поздравителен адрес.pdf - 3486 KB

application/pdf А.Д.Гуляков - поздравителен адрес - Пензенски университет.pdf - 1448 KB

application/pdf НБУ - проф.Диана Янкова -поздравителен адрес.pdf - 464 KB

Галерия снимки от Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams,  юб ...