Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г.-инструкции

четвъртък, 02 юли 2020 14:16

Инструкции на държавен изпит по Английски език - 1 език отнасящ се за специалностите и направленията:

Икономика с чуждоезиково обучение,  Икономика и управление с преподаване на английски език, Икономика с преподаване на английски език, Икономика на туризма, Икономика на туризма с преподаване на английски език, Администрация и управление с преподаване на английски език, Интелектуална собственост и бизнес, Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език, Бизнес икономика с преподаване на английски език, Политически науки, МО, Европеистика, Политология, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език, Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език и Икономика на околната среда с преподаване на английски език.

Уважаеми студенти, 

Държавният изпит по английски ще се проведе онлайн на 06.07.2020 г. - от 14.00ч.

Изпитът е изцяло писмен (няма да има устна част).

Писменият изпит включва:

Listening comprehension с продължителност 15 мин - 7-8 въпроса с избор на 1 от 3 възможни отговора

Reading comprehension - 10 кратки текста от 6-8 реда с избор на 1 от 3 възможни отговора

Word building - попълване на изречения от свързан текст с производни думи на коренови думи, дадени в скоби

Open cloze - попълване на структурни думи /граматически/ в изречения от свързан текст

Multiple choice - попълване на изречения от свързан текст с избор на 1 от 4 дадени думи

Reading + Use of English (езиковите упражнения) са с продължителност 30-40 мин

Business writing - 2 задачи, от които Вие избирате една и съставяте текст на Word и качвате текста в подаден линк. Текстът трябва да бъде 200-250 думи и да отговаря на изискванията за писане на business letter, report, proposal в зависимост от подадените задачи и Вашия избор на една от тях. Продължителност 35-40 мин

Втора писмена задача (замества резюмето) - трябва да прочетете статия на английски и да отговорите писмено на няколко въпроса върху статията. Времетраене 30-40 мин

Важно: отговаряте на английски на въпросите върху статията, като перифразирате, не повтаряте дословно съдържанието на статията и демонстрирате познаване на съдържанието и умение за свободно писмено изразяване.

Целият изпит ще трае около 2 часа:

Времето за задачите ще бъде ограничено.

 

Галерия снимки от Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г.-инструкции ...