Катедра "Финансов контрол"

Обновено: сряда, 31 март 2021 11:57

За катедрата

Катедра "Финансов контрол" осъществява научно и методично ръководство на специалност "Финансов контрол". Специалността е акредитирана в рамките на професионално направление "Икономика" през 2007 година. Целите, заложени в учебните планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в съответствие със стандартите и критериите на водещите европейски и световни университети.

Завършилите специалност "Финансов контрол" намират реализация в контролните системи на публичната администрация (Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, БНБ, Комисията за финансов надзор и други) и в звена на вътрешния контрол от публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури). Същевременно получената обща и специална подготвка позволява широк спектър от възможности и за друга реализация като специалисти в областта на счетоводството, финансите и контрола.