Катедра "Финансов контрол"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 16 февруари 2012 12:03

Специалности

 Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.. Целите, заложени в учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейска интеграция.

      Учебният план предвижда получаването на фундаментална икономическа и задълбочена специална подготовка в сферата на контрола, счетоводството и финансите. Основният акцент се поставя върху придобиването на знания и практическа подготовка за работа в контролните институции.Дипломиралите се студенти имат големи възможности за професионална реализация в контролните системи на публичната администрация /Държавна агенция за приходите, Митническа администрация, Сметна палата, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, Комисия за финансов надзор и др./, както и в звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор. Същевременно получената обща и специална подготовка осигурява широк спектър от възможности за друга реализация в областта на счетоводството, финансите и контрола.