Катедра "Финансов контрол"

ДИПЛОМИРАНЕ МАГИСТРИ 2020

понеделник, 01 юни 2020 14:22 /
Начало:
сряда, 08 юли 2020
Край:
четвъртък, 09 юли 2020
Място:
Подробности:

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ КАТЕДРА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“

Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams.

I.СПЕЦИАЛНОСТИ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСОВО ПРАВО“ И „ОДИТИНГ“

Защитите на дипломните работи  ще се проведат онлайн на 9 юли 2020г. /четвъртък/ от 10.00 ч.

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е от 10.06. до 15.06.2020г.

Дипломните работи се предават в електронен вид (word формат) на научните ръководители в същия срок. На титулната страница в лявата страна се изписва името на научния ръководител, а в дясната страна - трите  имена на дипломанта, фак.№,  специалност, имейл адрес и GSM. (Личният имейл да не се подчертава). Дипломната работа с всички приложения (ако има такива) трябва да е записана в един файл.

Научните ръководители изпращат одобрените от тях дипломни работи в електронен вид (word формат) на административния секретар в срок от 15.06 до 17.06.2020. Предоставената Дипломна работа се записва в OneDrive устройството на секретарката на катедрата.

Още един важен срок за дипломантите: В периода от 10.06.2020г. до 30.06.2020г. в приемното  време, което е  от 9 часа до 15 часа, на канцеларията на отдел „Студенти-магистър“ дипломантите следва да заявят желанието си да се дипломират през юлската сесия. За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№, копия от дипломи за средно образование и ОКС бакалавър, копие на първа страница от дипломната работа. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в канцеларията дипломантите, които имат задължения към Библиотеката трябва да  върнат заетите  книги.

Административният секретар на катедрата изготвя опис на представените, одобрените и изпратени от научните ръководители дипломни работи. Научният секретар на катедрата определя рецензентите според тематичната област на дипломната работа, след което административният секретар изпраща дипломните работи в периода 20.06 – 22.06.2020 на рецензентите, които следва да изготвят рецензиите до 01.07.2020 и да ги запишат в OneDrive устройството от Office 365 на рецензента, след което да ги изпратят съответно на:

  • имейл на студента, чиято работа рецензират (същият трябва да е посочен на титулната страница) и
  • на секретарката на катедрата.

На личните си имейли студентите получават своите служебни имейли за защитата на дипломната работа. Паролите за достъп могат да бъдат намерени в Web студент.

Студентът разработва презентация за своята защита на MS PowerPoint и я зарежда в своя OneDrive устройството от Office 365 – до датата на защитата.

За да се подготви за защитата дипломантът трябва да изтегли приложението на Microsoft Teams на компютър, който ще използва на самата защита, с работещ микрофон и камера. Дипломантът влиза със служебния си имейл и парола и от полетата най-вляво избира иконка Teams, където ще види, че е добавен в определена група.

Преди  провеждането на официалната защитата през м. юли 2020г. се организира  и провежда  предварителна Teams среща  с дипломантите по създадените им служебни имейли за тестване на системата. Датата и часа за тестване на системата  ще бъдат изпратени допълнително с линка към срещата.

На сайта на катедрата, един ден преди защитата, ще бъдат публикувани списъци, съдържащи следните данни:

Студент с име и факултетен номер

Комисия за защита №

Председател на комисията

На определената за защита дата, 15 минути преди обявения час, студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“. Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност  пред изпитната комисия. Председателят на комисията определя последователността на представяне според последователността на факултетните номера в графика. Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавният изпит „Защита на дипломна работа“.

Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.

 

II. СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСИ“ С ПРЕПOДАВАНЕ  НА АНГЛ. ЕЗИК

Защитите на дипломните работи  ще се проведат онлайн на 9 юли 2020г. /четвъртък/ от 16.00 ч.

Всички останали условия са идентични с тези за спец. „Финансов контрол и финансово право“ и „Одитинг“.

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е от 10.06. до 15.06.2020г.

 

ІІI. СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“

Защитите на дипломните работи  ще се проведат онлайн на 8 юли 2020г. /сряда/ от 16.00 ч.

Всички останали условия са идентични с тези за спец. „Финансов контрол и финансово право“ и „Одитинг“

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е от 10.06. до 15.06.2020г.

01.06.2020г.                                                                           катедра „Финансов контрол“