Катедра "Финансов контрол"

Обновено: събота, 17 септември 2016 11:53

Обучение

Брошура за поднаправление "ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ".

Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на високо квалифицирани специали­сти за нуждите на контролните институции и звена в публичния сектор.

Основните предимства на обучението в бакалавърската програма са:

  • Фундаментална подготовка по основни икономически дисциплини, като макроикономика, микро­икономика, счетоводство, финанси, управление, както и по свързани с икономиката дисциплини – право, математика, информатика и др.;
  • Специализирана подготовка в сферата на финансовия к онтрол, счетоводството и финансите;
  • Отлични възможности за професионална реализация в контролните системи на публичната ад­министрация (Национална агенция по приходите, Сметна палата, Митническа администрация, органи за финансов надзор и др.), както и в звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури и др.);
  • Възможност за про­дължаващо обучение в две магистърски спе­циалности – “Финансов контрол и финансово право” и “Одитинг”;

Образованието по спе­циалността “Финансов контрол”, бакалавърска степен, е счетоводно – икономическо обра­зование, по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Зако­на за счетоводството.