Катедра "Финансов контрол"

Обновено: понеделник, 01 юни 2020 16:02

Специалности

      

Специалности магистър

Специалност “Одитинг”

Специалност „Одитинг“, в магистърската степен  на обучение има за цел задълбочаване и профилиране на знанията в областта на вътрешния и външния одит, както в публичния, така и в стопанския сектор. Обучението дава възможност за придобиване на задълбочена теоретична и практико-приложна специализирана подготовка в областта на  одита, като същевременно допълва познанията по счетоводство и финанси.

Магистърската програма е насочена към:

 • Актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит, одита в публичния сектор;
 • Придобиване на познания и умения за планиране и осъществяване на одиторски ангажименти на базата на общоприети международни одиторски стандарти;

 

 • Развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само като одитор, но и даващи възможност за професионално развитие на различно управленско ниво;
 • Обучение, което цели формиране на възможности за извършване на дейности с подчертано творчески характер. Това позволява професионална реализация и в сферата на консултантския бизнес, а също и като анализатори, експерти, оценители;
 • Актуализиране и обогатяване на знанията и осигуряване на по-широки възможности за обучение през целия живот.

Професията одитор е включена в Националната класификация на професиите и в Единния класификатор  на длъжностите в администрацията.

В Списъка  на регулираните професии са включени:

 • Регистриран одитор
 • Вътрешен одитор в публичния сектор
 • Одитор по смисъла на Закона за Сметната палата 

Магистърската програма се осъществява в двусеместриален и трисеместриален срок на обучение.

Студентите от икономическите специалности извън Финансово-счетоводен факултет имат възможност да придобият знания и умения в сферата на одита през трисеместриалния срок на обучение.

Придобиването на образователната степен „Магистър“ дава възможност за кандидатстване в докторската програма на катедра „Финансов контрол“.

 

Специалност “Финансов контрол и финансово право”

Специалност „Финансов контрол и финансов право“, в магистърската степен  на обучение е предназначена да надгради теоретичните знания и практически умения, получени в специалностите от бакалавърска степен на Финансово-счетоводен факултет. Специалността дава възможност за изява в области, изискващи специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка. Задълбочават се фундаменталната познания на студентите в областта на финансите, счетоводството, правото и контрола, като с включването на по-широк набор от правни дисциплини се акцентира върху юридическата подготовка на студентите, която е безусловно необходима за тяхната реализация в посочените направления.

Целите на обучението са:

 • Получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в данъчната и митническата администрация, банковия надзор и контрол, Агенцията за държавна финансова инспекция, вътрешните контролни органи във финансови и нефинансови корпоративни структури;
 • Придобиване на широки, както и достатъчно задълбочени юридически познания, по отношение на функционирането на контрола в частния и публичния сектор;
 • Развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само на оперативно ниво, но и на средно и високо управленско ниво;
 • Осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Студентите от икономическите специалности извън Финансово-счетоводния факултет имат възможност да придобият знания и умения за контрола и счетоводството през трисеместриалния срок на обучение.

Магистърската програма се осъществява в двусеместриален и трисеместриален срок на обучение.

 

Специалност “Противодействие на корупцията“,

Специалност „Противодействие на корупцията“, в магистърската степен  на обучение е предназначена обучаемите да придобият задълбочени теоретични знания, практически умения и компетентности при идентифициране, анализ и оценка на антикорупционните процеси в публичния и частния сектор. Специалността дава възможност за изява в области, изискващи специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка. Задълбочават се фундаменталната познания на студентите в областта на проблемите, свързани с корупционните заплахи за сигурността в организацията, за оценка на рисковете и заплахите за дейността, за обосноваване и предприемане на целесъобразни решения и ефективни мерки за защита, за определяне на цялостната политика за превенция от корупционни действия, за прилагане на модерни методи и подходи за анализ и оценка, както и за вземане на решения в условията на съществена неопределеност, на времеви и ресурсен дефицит.

Целите на обучението са:

•           Представяне на фундаментални знания и умения за същността и особеностите на антикорупционните процеси и  политики в глобален и регионален мащаб;

•           Получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, данъчната и митническата администрация, структурите на ДАНС, структурата на МВР,  банковия надзор и контрол, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, вътрешните контролни органи във финансови и нефинансови корпоративни структури, антикорупционни органи в публичния и частния сектор.

•           Придобиване на широки, както и достатъчно задълбочени специализирани  познания, по отношение на антикорупционните политики и модели в публичния и корпоративния сектор;

•           Развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само на оперативно ниво, но и на средно и високо управленско ниво;

•           Осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

 

Специалност “Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“

(Магистърската програма има акредитация от международната професионална организация АССА – на завършилите студенти се признават 8 от общо 14 изпита за придобиване на ACCA qualification).

Основната цел на магистърската програма е осъществяване на съвременно обучение по вътрешен одит основано на международните професионални стандарти (Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на The Institute of Internal Auditors), добрите национални и международни академични практики(УНСС и University of Texas)  и съобразено с националната нормативна уредба.

Основната цел се постига посредством следните конкретни цели на обучението по програмата:

 • предоставяне на широк спектър от теоретични и практически знания в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит;
 • развитие на самостоятелно мислене и способности за професионални преценки при вземането и аргументирането на решения, подходящи за професионална реализация не само като вътрешен одитор, но и даващи възможност за професионално развитие на средно и високо управленско ниво;
 • развитие на ефективни взаимодействия в динамична професионална среда и осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Магистърската програма е с двусеместриален срок на обучение и е предназначена основно за студенти, завършили ОКС „Бакалавър“ в специалности „Финанси”, ”Счетоводство”, „Финансов контрол” и „Счетоводство и контрол”. В програмата могат да се обучават студенти и от други специалности от направление „Икономика“, като те следва да полагат допълнителни усилия по време на обучението. 


Специалност  „Вътрешен одит с преподаване на английски език“

Основната цел на магистърската програма е осъществяване на съвременно обучение по вътрешен одит основано на международните професионални стандарти (Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на The Institute of Internal Auditors), добрите национални и международни академични практики(УНСС и University of Texas)  и съобразено с националната нормативна уредба.

Основната цел се постига посредством следните конкретни цели на обучението по програмата:

 • предоставяне на широк спектър от теоретични и практически знания в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит;
 • изграждане на специфични умения за използване на конкретни методи и техники при реализирането на одитни ангажименти
  • развитие на самостоятелно мислене и способност за професионална преценка в условията на динамично променяща се професионална среда;.
  • доближаване до образователния профил на утвърдени  висши училища в Европа, осигуряващи обучение по същата специалност.

Магистърската програма е с двусеместриален срок на обучение и е предназначена основно за студенти, завършили ОКС „Бакалавър“ в специалности „Финанси”, ”Счетоводство”, „Финансов контрол” и „Счетоводство и контрол”. В програмата могат да се обучават студенти и от други специалности от направление „Икономика“, като те следва да полагат допълнителни усилия по време на обучението.