Катедра "Финансов контрол"

Обновено: сряда, 31 март 2021 11:52

История

Катедра “Финансов контрол” е наследник на създадената през 1976 год. към Отделението за следдипломна квалификация на университета катедра “Общ и специализиран контрол”. От 1982 год. катедрата е в структурата на факултет “Икономическа информация” на университета, а през 1990 год. се преобразува в департамент “Финансов контрол”. Преподавателският състав се разширява като по това време в катедрата работят двама хабилитирани преподаватели и девет асистенти. Нейн дългогодишен ръководител е проф. д-р ик. н. Михаил Динев, който е бил първи зам. министър на финансите, Ректор на УНСС , на Славянския университет и Висшето училище по застраховане и финанси, Декан на “Финансово-счетоводен факултет”, член и Председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. През периода 1984-1990 год. към катедрата функционира научно-изследователска лаборатория “Методология и организация на контрола”. Обект на нейните изследвания са проблемите на теорията на социалния контрол и дейността на институциите за общ и специализиран контрол. Със създаването през 1995 год. на факултет “Финансово-счетоводен” на УНСС в неговите рамки, на основата на департамента, е структурирана катедра “Финансов контрол” и като такава тя функционира до момента. С равнището на своята преподавателска и научно-изследователска дейност катедра “Финансов контрол” заема своето значимо място като част от Университета за национално и световно стопанство. Членовете на катедрата имат множество публикации в областта на теорията и практиката на специализирания финансов контрол, независимия финансов одит, вътрешния одит и данъчния контрол. Членовете на катедрата имат богат практически опит, което позволява обвързването на преподаваното теоретично познание с проблемите и потребностите на практиката. Ръководители на катедрата последователно са били: 1.проф.Атанас Атанасов – 1978-1980 г. 2.проф.д-р ик.н. Михаил Динев – 1980-1993; 1995-2000 г.; 3.проф.д-р Бисер Славков – 1993-1995 г.; 4.доц.д-р Лилия Христова – от 2000 – 2007 г. 5. доц.д-р Огнян Симеонов – от 2007 г. до 2020 г. Гарантирането на качеството при упражняване на регулирани професии в условията на членство в Европейския съюз обуславя необходимостта от регулирано образование, което да е целенасочено към придобиването на правоспособност по регулираните професии. Понастоящем в Списъка на регулираните професии в Република България, сектор “Юридически и счетоводни дейности”, са включени следните регулирани професии: “регистриран одитор”, “вътрешен одитор в публичния сектор”, “одитор по смисъла на Закона за Сметната палата”, “финансов инспектор”. Професията одитор е включена в Националната класификация на професиите и в Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Придобиването на правоспособност за упражняването на тези професии в редица случаи се обвързва, в съответствие с европейски и международни изисквания и препоръки, с придобиването на определени знания и умения по време на висшето образование. За да отговори на тези потребности, катедра „Финансов контрол“ осъществява обучение на студенти в образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност „Финансов контрол“, а в магистърска степен – по специалностите “Одитинг”, “Финансов контрол и финансово право”, “Противодействие на корупцията“, “Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“. От учебната 2019/2020 г. се предлага и обучение в магистърска програма „Вътрешен одит с преподаване на английски език“.